Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna

EU:s lagstiftare, ministerrådet och Europaparlamentet, kan under vissa förutsättningar delegera lagstiftningsmakt till Europeiska kommissionen. Denna delegation sker i form av så kallade delegerade akter och genomförandeakter. Hur och varför sker delegation? Vilken roll har EU:s medlemsstater då sådana akter antas? Hur kan experter från medlemsstaternas myndigheter utöva inflytande? Och hur kontrollerar EU:s lagstiftare att kommissionen inte överskrider sin befogenhet?

Syftet med kursen är att redogöra för systemet och hur det fungerar i praktiken.

Kursens mål är att öka deltagarnas förståelse för

  • systemet för antagande och kontroll av delegerad lagstiftning
  • medlemsstaternas möjlighet att påverka
  • hur rättsläget ser ut på området
  • vad tjänstemän och experter från medlemsstaterna bör tänka på vid deltagande i expertgrupper.

Aktuella utbildningstillfällen med öppen anmälan

Torsdagen den 12 september kl. 9-12

Tisdagen den 26 november kl. 9-12 

Kurslängd Halvdag.

Föreläsare Zofia Tucinska, utredare och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik.