Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna

Hur och varför sker delegation? Vilken roll har EU:s medlemsstater då sådana akter antas? Hur kan experter från medlemsstaternas myndigheter utöva inflytande? Och hur kontrollerar EU:s lagstiftare att kommissionen inte överskrider sin befogenhet? Syftet med denna kurs är att redogöra för systemet och hur det fungerar i praktiken.

EU:s lagar kan behöva uppdateras för att anpassas till utvecklingen inom en viss sektor eller för att genomföras på rätt sätt. Europaparlamentet och EU-rådet kan ge kommissionen befogenhet att anta rättsakter för detta syfte.

I utbildningen redogör vi för när kommissionen kan ges sådana befogenheter, hur dessa rättsakter tas fram samt går igenom medlemsstaternas roll och uppdrag i kommittéer eller expertgrupper. Kursen är utformad för dig som representerar Sverige i en genomförandekommitté eller expertgrupp.

Utbildningen

Målet är att öka deltagarnas förståelse för

  • systemet för antagande och kontroll av delegerad lagstiftning (genomförande- respektive delegerade akter)

  • medlemsstaternas roll och möjlighet att påverka

  • hur rättsläget ser ut på området

  • vad tjänstemän och experter från medlemsstaterna bör tänka på vid deltagande i kommittéer och expertgrupper.

Kontakt och föreläsare

Anna Wetter Ryde

Kurslängd Halvdag.

Föreläsare Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare vid Sieps och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.