Skatterna - konkurrens eller harmonisering?

Författare: Persson Mats

Syftet med rapporten är att inventera kunskapsläget vad beträffar tre frågeställningar: risken för skattekonkurrens mellan Europas stater; följderna för välfärden av en eventuell skattekonkurrens; och möjligheterna att komma till rätta med eventuella problem genom någon form av skatteharmonisering. Mats Persson är professor i nationalekonomi. (2003:6epa)

Rapporten behandlar enbart den typ av harmoniseringsfrågor där  kommissionen inte kan använda sig av reglerna mot otillbörligt  statsstöd, och där en eventuell harmonisering kräver enhällighet i  Ministerrådet.

Författaren menar att det finns två synsätt för den som vill se optimistiskt på frågan om globalisering och skattekonkurrens. Det ena går ut på att förneka att skattekonkurrens förekommer - eller åtminstone att den är akut. Med nuvarande dataproblem är det synsättet inte uppenbart orimligt; det är i alla händelser svårt att empiriskt falsifiera. Det andra synsättet går ut på att erkänna skattekonkurrensen som ett faktum, men notera att den i första hand drabbar de skattebaser som enligt teorin inte bör belastas med några skatter. Skattekonkurrensen leder således till en ökad ekonomisk effektivitet.

Rapporten presenterades vid seminariet Mer gemensamt beslutsfattande i framtidens EU? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.