Irregular Immigration in the European Union

Författare: Madeline Zavodny, Pia M. Orrenius

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna europa­politiska analys diskuteras den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv.

Här görs också jäm­förelser med USA. För­fattarna menar att det är viktigt att EU koordinerar sina insatser och att medlems­länderna delar på kostnaderna för att framgångs­rikt kunna möta denna ut­maning.

Publikationen är på engelska.

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

20 juni 2017 15:47 Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara.