Människohandel i EU: En studie av destinationsländer

Författare: Jonas Eriksson, Monika Hjeds Löfmark

Den fria rörligheten ger många för­delar men den kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen och det är en mycket lönsam aktivitet.

Som med många andra gräns­över­skridande aspekter är Europeiska unionen väl lämpad att hantera denna typ av brott; människo­handel står också högt på EU:s prioriterings­lista.Syftet med rapporten är att fokusera på människo­handel i mottagar­länderna i EU. För­fattarna menar att strålkastar­ljuset måste riktas mot efter­frågan på billig arbets­kraft och köparens roll. Den ekonometriska analysen i rapporten indikerar att rätts­systemets funktions­sätt är viktigt. Samtidigt dras även slut­satsen att kvaliteten på EU:s statistik över människo­handel måste förbättras.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forsknings­projekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

20 juni 2017 15:47 Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara.