Jämställdhet på lokal nivå? En analys av andelen lokalt valda kvinnor inom EU:s medlemsstater

Författare: Sundström Aksel

Trots positiva trender är det långt kvar till en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland valda lokalpolitiker inom EU.

Lokalpolitiker fattar beslut som i hög grad berör människors vardag, och en majoritet av alla politiker är aktiva lokalt. Jämställdhet är dessutom ett prioriterat mål på alla politiska nivåer – i EU-fördraget anges det redan i artikel 2 där unionens grundläggande värden räknas upp.

Ändå har andelen kvinnor på lokalpolitisk nivå sällan undersökts systematiskt, till skillnad från den nationella nivån. Det skriver statsvetaren Aksel Sundström som i denna studie presenterar lokala och regionala data för 27 av EU:s medlemsstater.

Studien visar att jämställdheten har ökat över tid, men ofta marginellt och i vissa områden inte alls. Det är bara i ett fåtal fall som kvinnor upptar nära hälften av de valbara platserna.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

National co-financing of CAP direct payments

National co-financing of CAP direct payments

22 mars 2018 14:02 Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews.