Mapping the Quality of Government in Europe: An analysis at the national and regional level within the EU member states

Författare: Charron Nicholas, Lapuente Victor, Rothstein Bo

Korruption är en utmaning för alla samhällen. En ny kartläggning visar att korruption och svag samhällsstyrning dessutom har nära koppling till de stora socioekonomiska skillnaderna mellan olika regioner i EU.

Regional sammanhållning är ett centralt mål för EU, inte minst sedan finanskrisen slog olika hårt mot olika regioner. Det är också ett politikområde som tar upp en väsentlig del av EU:s budget.

Graden av korruption är en faktor med stor betydelse för detta prioriterade politikområde. Den här studien ger kunskap om de regionala skillnaderna inom EU, effekterna av kvaliteten på samhällsstyrningen och de reformer som kan motverka korruption.

Studien bygger på ett index som forskarna har konstruerat för att mäta, beskriva och jämföra kvaliteten på samhällsstyrningen i EU:s regioner (European Quality of Government Index, EQI).

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.