Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Författare: Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.

För svenska väljare är klimat och miljö en viktig fråga för EU. Hur ser då EU:s miljörätt ut och vad är möjligt att åstadkomma på EU-nivå?

I den här analysen beskriver Jan Darpö, professor i miljörätt, EU-rättens utveckling på miljöområdet samt förhållandet mellan internationell rätt, EU-rätten och svensk lagstiftning.

En stor del av de svenska miljöreglerna har sin grund i EU-rätten. Sveriges miljölagstiftning har genomgått en genomgripande anpassning sedan EU-inträdet, vilket i många fall har medfört skarpare och mera precisa miljökrav och normer.

Många av EU:s regler följer av internationella förpliktelser. Sverige påverkar i sin tur internationella avtal både direkt och genom EU, eftersom såväl medlemsländerna som EU är parter i de flesta avtalsförhandlingar. Sveriges aktiva påverkan på EU:s miljörätt märks bland annat inom luftkvalitet och kemikalieanvändning, men även i fråga om öppenhet i beslutsprocessen.

EU:s kompetens i miljöpolitiken går tillbaka till 1970-talet. Den var då omdebatterad och på vissa områden har den börjat ifrågasättas på nytt, även i Sverige. Enligt författaren är det inte självklart att miljölagstiftningen kommer att bli starkare på EU-nivå.

I en bilaga finns en översikt över miljörättsvetenskaplig forskning i Sverige och litteratur på området (2014–2018).

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

5 juni 2019 09:44 Wenander Henrik

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.