The European Pillar of Social Rights meets the Nordic model

Författare: de la Porte Caroline

I november 2017 antogs EU:s så kallade sociala pelare vid ett toppmöte i Göteborg. Initiativet kan leda till vissa förändringar men har i första hand ett symboliskt värde.

I den här analysen går statsvetaren Caroline de la Porte igenom den sociala pelaren liksom EU:s respektive medlemsstaternas befogenheter på området. Hon visar också att EU:s politik i sociala frågor har påverkats av den nordiska modellen.

Analysen belyser vidare hur pelaren har mottagits i Danmark och Sverige. I båda länderna finns stöd för den men också en oro för effekterna, framför allt vad gäller organiseringen av arbetsmarknaden.

Enligt författaren är resultatet beroende av vad medlemsstaterna själva väljer att göra, eftersom pelaren till stor del är icke-bindande och bygger på ett redan befintligt regelverk. Hon menar därför att den sociala pelaren främst har ett symboliskt värde.

Författaren argumenterar för att de nordiska länderna bör stödja initiativet. Hittills har samordningen av sociala frågor förbättrat de sociala villkoren i EU:s länder, inklusive de nordiska.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.