Senaste publikationer

2007

Undersökningen inkluderar alla direktiv och förordningar som publicerats i Europeiska Gemenskapens Officiella Tidning (EGT) år 2007....

Läs mer
Författare:

EU-medlemskapet har öppnat nya kanaler för kommunalt och regionalt påverkansarbete och har medfört ett behov av att självständigt bevaka sina intressen på EU-nivå.

Denna rapport kartlägger kommunernas och regionernas kopplingar till den europeiska nivån och deras försök att påverka EU:s...

Läs mer
Författare:

Hälso- och sjukvården har under en lång tid setts som opåverkad av den europeiska integrationsprocessen. Under de senaste 10 åren har det dock skett en utveckling på det rättsliga området som inneburit att sjukvårds-området i allt högre grad faller under de regler som gäller för den inre...

Läs mer

Flexicurity har blivit ett populärt begrepp och förknippas med en modern arbetsmarknadspolitik.

Författaren diskuterar faran med att använda ett sådant vagt koncept som flexicurity och identifierar fyra potentiella problem.

Rapporten ingår i forskningsprojektet...

Läs mer
Författare:

Fri rörlighet för tjänster är en av EG-rättens hörnstenar. Sjuk- och hälsovård är sådana tjänster som omfattas av den fria rörligheten. Om allmän sjukvård i Sverige tidigare har uppfattats mer som en skyldighet för det offentliga, har EG-rätten medfört att möjligheten att få vård i andra EU-...

Läs mer
Författare:

EU:s budget ska ses över 2008/9. Författaren föreslår en ”Zero Base” ansats, i vilken inga utgifter eller intäkter anses heliga, utan prövas som om de föreslagits för första gången.

Analysen presenterades vid seminariet...

Läs mer
Författare:

Rapporten tar upp den gränsöverskridande brottsligheten inom EU och utvecklingen inom straff- och straff-processrätten. I resonemangen om hur en framväxande EU-rätt på dessa områden kan komma att se ut, utgår rapporten från en beskrivning av den brottslighet som man behöver komma tillrätta med;...

Läs mer
Författare:

Nummer 4 av European Policy Analysis behandlar mandatet till reformfördrag som antogs vid Europeiska rådets möte den 23 juni 2007. Det nya fördraget innebär ett nytt försök att ge EU nya verktyg för att ta sig an framtidens utmaningar.

Författarna diskuterar vad det nya fördraget...

Läs mer

Denna European Policy Analysis behandlar kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor. Förslaget innebär att medlemsstaterna måste uppfylla en rad förvaltningsrättsliga krav och förfaranden när de inte accepterar varor från andra medlemsstater.

Är detta ett steg...

Läs mer
Författare:

Denna utredning behandlar spänningsförhållandet mellan juridik och politik i EU. Medlemskapet i EU har skapat nya kanaler för att driva politiska frågor. Man kan tala om en juridifiering av politiken eller en politisering av juridiken.

En enskild person kan utmana nationell lagstiftning...

Läs mer
Författare:

Längre livslängd och fortsatt låga födelsetal bidrar till åldrande befolkningar i de flesta länder i Europa. Detta, i kombination med fortsatt relativt låga pensionsåldrar, sätter press på de offentliga finanserna. En av flera föreslagna åtgärder för att motverka denna utveckling är att satsa på...

Läs mer
Författare:

2007 är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Detta har uppmärksammats brett. Sieps och Utrikespolitiska institutet arrangerade den 18 april 2007 ett seminarium i Stockholm med utgångspunkt i integrationsprocessens 50 första år.

Talarna fick med avstamp i Berlindeklarationen...

Läs mer

Rumänien blev medlem i EU 2007. Processen fram till fullt medlemskap är en stor prövning för ett ansökarland. EU ställer upp ett stort antal villkor för medlemskap och utvärderar kandidatlandet utifrån en rad kriterier. Denna rapport tar sin utgångspunkt i maktbegreppet och undersöker hur EU...

Läs mer
Författare:

Rapporten analyserar väljarbeteendet vid folkomröst-ningen om euron 2003. Skulle Sverige införa euron, den gemensamma europeiska valutan, eller behålla kronan, den nationella valutan? Valet stod mellan två alternativa växelkurssystem: antingen en permanent fast växelkurs genom att gå med i den...

Läs mer
Författare:

Analysen behandlar den konstitutionella utvecklingen i EG-domstolens praxis, särskilt när det gäller utvecklingen av EG:s kompetens på det straffrättsliga området.  

Analysen ingår i forskningsprojektet ...

Läs mer
Författare:

Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. Konferensen kom att handla om bland annat EU-samarbetets legitimitet, samarbetets framtida omfattning och inriktning samt besluts- och deltagandeformer.

Denna volym består av bidrag från...

Läs mer

Första numret av Sieps European Policy Analysis behandlar regleringsfrågor inom telekommunikationsområdet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden...

Läs mer

Denna utredning är en del av en större undersökning av konstitutionella implikationer till följd av den straffrättsliga utvecklingen inom EG-rätten. Här ges en systematisk översikt av straffrättsutvecklingen i EU.

I ökad omfattning har EG-rätten indirekt påverkat nationell straffrätt. I...

Läs mer
Författare:

Denna rapport ger en detaljerad beskrivning av hur det tyska ordförandeskapet är organiserat. Inledningsvis beskrivs Tysklands förhållande till EU genom historien, utvecklingen efter den tyska återföreningen, den allmänna opinionen om Europasamarbetet och de viktigaste aktörer-nas positioner....

Läs mer

Europeiska Rådet innehar en central ställning inom Europeiska Unionen. Trots detta finns brister vad gäller forskning och systematisk kunskap om denna institution. Stats- och regeringschefernas möten präglas av sluten-het vilket gör empirisk forskning om hur maktresurser används och...

Läs mer
Författare:

Publikationer år