Senaste publikationer

2008

EG-domstolen har sedan 1998 utvecklat sin praxis vad gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Men utvecklingen har skett utan vägledning från EU:s lagstiftare.

Nu ska medlemsstaterna och Europaparlamentet försöka enas om gemensamma EU-regler. Om förslaget antas kommer...

Läs mer
Författare:

Det svenska EU-ordförandeskapet under det andra halvåret 2009 kommer att begränsas av ett antal externa faktorer såsom tillsättandet av en ny kommission och ett nyvalt Europaparlament. Likväl kommer den svenska regeringen vilja göra en markering om prioriteringarna för EU under ordförandeskapet...

Läs mer

Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov av att följderna av vårt medlemskap i EU bör återspeglas i grundlagen på ett mer ändamålsenligt sätt än idag.

Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess och den svenska grundlagens liv...

Läs mer

Lissabonfördraget och ”det irländska problemet” – en snabbare lösning än väntat?
Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval. Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en...

Läs mer

Energisäkerhetsområdet har hamnat högt upp på EU:s agenda både inom ramen för energi- respektive säkerhetspolitiken.

Utvecklingen medför att medlemsstaterna måste överväga hur och i vilken omfattning energipolitiken bör ingå i ett mer generellt förhållningssätt inom området. Diskussionen...

Läs mer

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av  problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt...

Läs mer

Samstämmighet mellan inre och yttre politik: En utmaning för EU i rollen som global aktör
När ändringar i Lissabonfördraget diskuteras omnämns ofta den mer kraftfulla skrivningen inom området för EU:s yttre åtgärder och de nya posterna som skapas inom EU:s institutionella struktur som...

Läs mer
Författare:

Under 1990-talet uppkom en mängd kriser på livsmedelsområdet i Europa, bland annat galna ko-sjukan. Detta fick till följd att EU:s livsmedelspolitik genomgick en genomgripande översyn. Livsmedelspolitiken hade dessförinnan varit fragmenterad och oprioriterad. Översynen ledde till att...

Läs mer
Författare:

Rapporten analyserar arbetskraftsinvandringen från de nya EU-länderna till Sverige. Invandringen från EU-länderna är förhållandevis liten jämfört med den totala invandringen till Sverige.

De flesta av invandrarna från de tio nya medlemsländerna kommer från Polen. Fram till 2005 var...

Läs mer

Denna publikation syftar till att ge en överblick av Lissabonfördraget och dess inverkan på straffrätten.

Lissabonfördraget medför precis som Konstitutionsfördraget nämligen ett slopande av den välkända pelarstrukturen som för närvarande utgör EU:s arkitektur, det vill säga två...

Läs mer
Författare:

Rapporten summerar forskningsresultat från ett Sieps-projekt om EU som aktör inom området global utveckling. Den behandlar tre centrala politikområden inom utvecklingspolitiken: internationell handel, internationellt utvecklingssamarbete och det säkerhetspolitiska området.

Analysen...

Läs mer

Om Lissabonfördraget antas kommer det att medföra tydliga förändringar inom EU:s handelspolitik. Den mest påtagliga skillnaden jämfört med dagens situation är en mer betydelsefull roll för Europaparlamentet.

EP får en starkare roll genom att kommissionen blir tvungen att konsultera EP...

Läs mer
Författare:

Denna analys beskriver hur maktförhållandena mellan EU:s institutioner påverkas av Lissabonfördraget

Av allt att döma försvagas ministerrådet något, till förmån för Europeiska Rådet, samtidigt som kommissionens roll ändras mindre än vad konventet inledningsvis föreslog i sitt förslag...

Läs mer
Författare:

Under de senaste årtiondena har det skett en betydande utveckling av EU:s externa politik – i synnerhet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Denna utveckling har inneburit att oklarheter har uppstått i...

Läs mer

Företrädesprincipen innebär att medlemsstaterna inte får tillämpa nationella bestämmelser som strider mot unionsrätten. Unionsrätten kan därmed sägas ha företräde framför den nationella rätten, även medlemsstaternas egna grundlagsbestämmelser.

Principen är inte fördragsfäst utan har...

Läs mer
Författare:

I rapporten konstateras att livsmedelsområdet under 1950- och 60-talet var tämligen oreglerat inom EU. De regler som förekom hade främst utfärdats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Efter matskandalerna på 1990-talet och kommis-sionens vitbok om livsmedelssäkerhet år 2000...

Läs mer
Författare:

Stödet för EU fortsätter att öka i den svenska opinionen. De senaste mätningarna från SOM-institutet visar att stödet är starkare än i någon tidigare mätning. Nästan en majoritet av svenskarna är nu positiva till medlemskap. Ökningen har dock inte inneburit att mönstren i åsiktsskillnader...

Läs mer
Författare:

Rapporten har författats av forskare vid Institute for European Environmental Policy i London och Bryssel och analyserar i vilken utsträckning EU:s budget har bidragit till att nå unionens klimatmål. Den presenterar också argumenten för hur och varför budgeten ska användas i detta syfte.

...

Läs mer

Författaren analyserar Lissabonfördragets bestämmelser om EMU. Syftet är att fastställa om det har skett några förändringar i dessa bestämmelser och vilken betydelse dessa förändringar i sådant fall kan komma att få.

Det diskuteras även vilken betydelse det nya fördraget har för det...

Läs mer
Författare:

Det franska ordförandeskapet valde ut områdena invandring, försvar, klimatförändring och energi samt jordbruk som prioriterade områden inför ordförandeskapet. Medelhavsunionen lades sedan till listan. Trots starka protester från Tyskland, lyckades Sarkozy nå en överenskommelse.

Energi-...

Läs mer

Rapporten analyserar hur EU-budgetens intäktssida – det så kallade egna medelsystemet – kan reformeras för att förbättra beslutsprocessen i EU.

Författaren menar att en kombinerad strategi av politisk reform och förändringar i egna medelsystemet är nödvändig och föreslår därför att den...

Läs mer
Författare:

Denna publikation syftar till att ge en överblick av Lissabonfördraget och dess inverkan på straffrätten.

Författaren konstaterar att Lissabonfördraget inte löser alla konstitutionella tolkningsfrågor inom området europeisk straffrätt. 

Analysen ingår i forskningsprojektet...

Läs mer
Författare:

Slovenien har tillsammans med Tyskland och Portugal formulerat ett gemensamt 18-månaders-program för ordförandeskapen i EU. Den gemensamma dagordningen har varit utgångspunkten och Slovenien strävar efter att sköta ordförandeskapet smidigt och problemfritt, att vara en "god ordförande", skriver...

Läs mer

I december 2006 fick Institute for World Economics (IWE) i Budapest uppdraget att kartlägga EU-medlemsstaternas intressen och positioner inför EU:s budgetöversyn 2008/2009.

Två metoder används i rapporten för att svara på frågeställningen. En enkät skickades ut till olika aktörer som är...

Läs mer

Figuera föreslår en ny multidisciplinär metod för att analysera EU:s budget. Metoden kombinerar ekonomiska, politiska och juridiska aspekter. Detta angresppssätt har tidigare saknats.

Syftet är att tillhandahålla en mer realistisk och allsidig analys för hur budget bör stuktureras.

... Läs mer
Författare:

Författaren analyserar dels utvecklingen av EU:s gemensamma asylsystem, dels de olika modeller som diskuteras för att dela på ansvaret för de flyktingar som söker sig till EU.

 Slutsatsen är att de modeller som diskuteras idag sannolikt inte kommer att leda till en rättvis fördelning av...

Läs mer
Författare:

Common Energy Policy in the EU: The Moral Hazard of the Security of External Supply
En gemensam europeisk energipolitik som bygger på solidaritet mellan medlemsländerna har förts fram av den Europeiska kommissionen som en strategi att trygga energiförsörjningen inom EU.

I denna...

Läs mer

Sieps årskonferens 2007 hölls på temat The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future. Konferensen arrangerades mot bakgrund av den översyn av EU:s budget som inleddes i september 2007 och förväntas avslutas någon gång under 2008-2009.

Professor Iain Begg fokuserade på...

Läs mer

Publikationer år