Senaste publikationer

2012

Tillväxt har länge stått högt på den europeiska agendan, bland annat genom den så kallade Europa 2020-strategin och mer nyligen tillväxt- och sysselsättningspakten. Initiativen är många, men de leder inte nödvändigtvis till ökad tillväxt.

En viktig motor för tillväxten i EU är de så...

Läs mer

Energifrågan har alltid haft stor betydelse för den europeiska integrationen. Men EU:s gemensamma energipolitik – i synnerhet dess utrikespolitiska dimension – är av relativt sent datum. Växande energibehov och nödvändigheten att i en föränderlig geopolitisk kontext säkra tillgången på energi...

Läs mer
Författare:

Cypern övertog det roterande EU-ordförandeskapet under pågående ekonomisk kris. Det har inneburit stora utmaningar, inte minst då Cypern självt har drabbats hårt av krisen och är föremål för åtstramningsåtgärder. Mot den bakgrunden har den uttalade målsättningen för det cypriotiska...

Läs mer

Sveriges förmåga att snabbt och effektivt införa EU:s regler i svensk rätt har varierat genom åren. En relativt stor andel av klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförande av EU-regler. Eftersom EU har skärpt sanktionsreglerna för länder som...

Läs mer

Fördelningen av asylsökande mellan EU:s medlemsstater är mycket ojämn. Mot den bakgrunden publicerade Europeiska kommissionen i december 2011 ett meddelande om ” ökad solidaritet inom EU på asylområdet”, med den uttalade målsättningen att skapa en ”EU-agenda för bättre ansvarsfördelning och ökat...

Läs mer

Hur påverkas konsumenternas ställning – nationellt såväl som på EU-nivå – av den europeiska integrationen? Kan deras inflytande som grupp i Europa öka och i vilken utsträckning är i så fall EU:s konsumentpolitik till hjälp? Och, slutligen, vilken betydelse har utvecklingen på det nationella...

Läs mer
Författare:

Finanskrisen har skadat förtroendet för aktörerna i banksystemet. För att kunna motverka framtida finanskriser måste vi förstå orsakerna bakom bankernas risktagande. Den här Europapolitiska analysen utforskar krafterna bakom det överdrivna risktagandet i banksektorn och ställer frågan om den...

Läs mer
Författare:

Den senaste finanskrisen visade att de lärdomar som drogs av bankkriserna före andra världskriget till stora delar hade gått förlorad. Den här europapolitiska analysen rekommenderar två reformer för att motverka en ny djup finansiell kris.

För det första bör relevanta aktörer i...

Läs mer
Författare:

Storbritannien är en av Europeiska unionens mer motvilliga medlemmar.  En inhemsk debatt har nu inletts såväl om vilka kompetenser EU ska ha som om möjligheten att hålla en folkomröstning om medlemskapet. En del andra EU-länder har uttryckt oro över denna utveckling och väntar på resultatet av...

Läs mer
Författare:

EU har först de senaste åren antagit lagstiftning på kärnsäkerhetsområdet. Den är dock inte särskilt långtgående och kopierar i huvudsak de internationella konventionerna på området. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kan det emellertid bli möjligt att stärka denna lagstiftning.

I...

Läs mer
Författare:

Den pågående krisen i Europa har förnyat debatten om den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Diskussionen har huvudsakligen fokuserat på ekonomiska aspekter av den monetära unionens utformning, medan andra faktorer har förbisetts.

I rapporten On the Legitimacy of Monetary Union...

Läs mer
Författare:

Europeiska unionens råd - mer känt som ministerrådet - är EU:s viktigaste lagstiftande organ och dess mest betydelsefulla EU-institution. Men fortfarande är kunskapen om hur rådet fattar beslut och hur medlemsländerna röstar bristfällig.

I den här rapporten redogör författaren för...

Läs mer
Författare:

De politiska konsekvenserna av eurokrisen är omfattande. Eurogruppens roll har stärkts samtidigt som avståndet mellan eurozonens medlemmar och övriga EU-länder har ökat. Motsättningarna när det genomförandet av olika stödpaket har förändrat maktbalansen i EU och banat väg för en mer...

Läs mer
Författare:

Det är i år tio år sedan Sieps bildades, med uppgift att ta fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. I dag, när behovet av analys är viktigare än någonsin, är det en naturlig mötesplats för forskning och politik.

I den här skriften ges bland annat en översikt över våra...

Läs mer
Författare:

I mars 2012 presenterade Europeiska Kommissionen två lagstiftningsförslag inom området utstationering av arbetstagare. Det var ett svar på den intensiva debatt som följde på EU-domstolens utslag i de fyra målen i den så kallade Laval-kvartetten (Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg).

Det...

Läs mer

Den svenska förvaltningsmodellen – med fristående myndigheter och relativt litet regeringskansli – skiljer sig från den modell som gäller i de flesta andra EU-länder. Frågan om den svenska modellens lämplighet i ett EU-perspektiv har också diskuterats ända sedan Sverige blev EU-medlem. En...

Läs mer

Valet i Grekland den 6 maj 2012 resulterade i ett starkt väljarstöd för andra partier än de som traditionellt har innehaft regeringsmakten. Det bekräftade också ett utbrett missnöje med åtstramningspolitiken samtidigt som en majoritet av väljarna vill att landet stannar kvar som medlem i...

Läs mer

Sommaren 2011 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Förslaget innebär en betydande kursändring i riktning mot hållbar förvaltning.  Det slår fast att bevarande av de marina biologiska resurserna är en grundsten i GFP och för första gången...

Läs mer
Författare:

Trots att de roterande ordförandeskapen har förlorat i tyngd i och med Lissabonfördragets ikraftträdande, har det land som håller i ordförandeklubban i sex månader fortfarande en viktig roll. För Danmark, ordförandeland under den första halvan av 2012, har den pågående krisen i eurozonen...

Läs mer

Det som i EU kallas ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” ses oftast som ett politikområde som bara omfattar unionen men det har också en viktig internationell dimension. Efter flera initiativ från Europeiska rådet har EU blivit en global kraft inom områden som migration, kampen mot...

Läs mer
Författare:

Efter flera års uppgång faller nu det svenska opinionsstödet för EU. I 2011 års mätning från SOM-institutet svarar 46 procent att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemskapet. Det är en minskning med hela sju procentenheter jämfört med 2010 års rekordhöga 53 procent. Bakom nedgången...

Läs mer
Författare:

Trots det starka motståndet mot så kallade euroobligationer har frågan åter hamnat på beslutsfattarnas dagordning. Till stor del beror detta på att internationella organ som G20 och Internationella valutafonden (IMF) ställer högre krav på utlåningsvolymen i euroområdets räddningsfonder. I brist...

Läs mer
Författare:

Den nya ungerska grundlagen – som trädde i kraft i januari 2012 – har varit föremål för omfattande internationell kritik. Syftet med den här analysen är att förklara vad kritiken gäller och att granska diskussionen om grundlagen ur ett rättsligt och konstitutionellt perspektiv. Författaren...

Läs mer
Författare:

EU har hela tiden varit och är alltjämt fast besluten att få till stånd en heltäckande klimatöverenskommelse baserad på FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). I den här analysen diskuteras utfallet av den senaste förhandlingsomgången vid klimatkonferensen i Durban 2011. Diskussionen...

Läs mer
Författare:

På grund av kvardröjande problem med korruption i Bulgarien och Rumäninen införde EU Mekanismen för Samarbete och Verifikation (MSV). Syftet med denna mekanism är att påskynda reformer genom att unionen får inflytande över utvecklingen också efter det att ett land har blivit medlem.

MSV...

Läs mer

Publikationer år