Senaste publikationer

2015

I år är det 40 år sedan diplomatiska för­bindelser mellan EU och Kina etablerades, idag ett av de viktigaste bi­laterala partner­skapen i världen. I den här publikationen belyser för­fattarna det strategiska partner­skapet, bland annat genom att analysera de skillnader som råder mellan EU och...

Läs mer

EU:s planerade energi­union är en politisk strategi som syftar till att garantera energi­omställning, europeisk försörjnings­trygghet, en integrerad europeisk energi­marknad och energi­effektivisering. Strategins ursprung och inne­håll är samtidigt väl förankrad i frågan om EU:s yttre för­...

Läs mer

Att hantera problemet med avbrott i gas­leveranser till flera EU-länder i Central- och Öst­europa är ett av de uttryckliga målen för EU:s energi­union. I syfte att öka diversifieringen av energi­leverantörer satsar energi­unionen därför på ut­byggd infra­struktur och samman­länkningar av gas­...

Läs mer
Författare:

Europeiska kommissionen har presenterat EU:s energi­union som ett oumbärligt instrument för skapandet av en samman­hållen europeisk energi­politik. I det ingår bland annat att ge kommissionen större in­flytande över medlems­staternas energi­affärer med tredje land. I den här publikationen redo­...

Läs mer
Författare:

I februari 2015 antog Europeiska kommissionen sin strategi för en europeisk energi­union. I den efter­lyser man ”en grund­läggande om­vandling av Europas energi­system” i syfte att garantera alla konsumenter i Europa ”säker, håll­bar, konkurrens­kraftig och ekonomiskt över­komlig energi”. I den...

Läs mer
Författare:

Med den fria rörligheten för unions­medborgare kommer rätten att lika­behandlas när det gäller sociala förmåner i det nya värd­landet. Vissa medlems­stater har dock försökt att begränsa möjligheten för icke-aktiva att utnyttja dessa förmåner. I den här publikationen beskriver för­fattaren hur EU...

Läs mer
Författare:

Den historiska ut­vecklingen och fram­växten av regel­verket inom å ena sidan ramen för EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa (OFSR) och å andra sidan den gemensamma utrikes- och säkerhets­politiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvars­politiken (EFSP) åter­speglar viktiga...

Läs mer
Författare:

Det europeiska underrättelse­samarbetet på utrikes- och säkerhets­området har ökat i betydande omfattning under det senaste decenniet. I den här publikationen analyserar författaren organisationen av och processen i det europeiska underrättelse­samarbetet samt belyser den effekt det har haft på...

Läs mer
Författare:

Den 27 september hålls regional­val till det katalanska parlamentet, ett val där temat har kommit att bli Kataloniens relation till Spanien. De senaste tio åren har relationerna mellan den katalanska och den spanska regeringen grad­vis för­sämrats på grund av oenighet kring Kataloniens regionala...

Läs mer
Författare:

Det trans­atlantiska handels- och investerings­avtalet (TTIP) skiljer sig från flera av EU:s tidigare frihandels­avtal eftersom de mer av­görande handels­hindren som finns mellan EU och USA snarare beror på skillnader i regel­verk än på tullar. Det reglerings­samarbete som diskuteras inom ramen...

Läs mer
Författare:

Sjunkande priser på livs­medel och energi är de främsta förklarings­faktorerna till den låga inflationen i flera länder utanför euro­zonen, däri­bland Sverige. Vidare har den låga inflationen i euro­zonen spridit sig till Sverige och till flera andra länder utanför euro­zonen.
I den här...

Läs mer

Även om upplysnings­tidens liberal-politiska ideal har skapat en någor­lunda gemensam straff­rättskultur i Europa, finns fort­farande skillnader i medlems­ländernas straff­rättsliga system. Den grund­läggande tanken med upplysnings­idealen är att straffet ska användas i så begränsad ut­...

Läs mer
Författare:

Vägen mot en om­röstning om Stor­britanniens vara eller icke vara i EU kantas av tre dilemman: för det första vill man ha ”mindre EU” i en tid när fler­talet medlems­stater vill ha ”mer EU”; för det andra kan mot­ståndet mot en för­djupning hindra övriga länder från att gå vidare med reformer...

Läs mer
Författare:

Europeiska unionen har ingen direkt kompetens inom bostads­politiken. Bostads­frågor har dock blivit allt viktigare i hela unionen, särskilt i samband med den globala finans­krisen. Därför fokuserar EU nu i större ut­sträckning på vad som på engelska kallas ”social housing”, sub­ventionerade...

Läs mer

Efter tjugo år av EU-­medlemskap har svenskarnas inställning till EU blivit alltmer positiv och stabil i samtliga samhällsgrupper. Varannan svensk är i dag positiv till Sveriges medlemskap i EU. Men samtidigt är man allt mer övertygad om att Sverige bör stå utanför valuta­samarbetet EMU. I den...

Läs mer
Författare:

Reglerna för hur EU:s årliga budgetar beslutas ändrades i och med Lissabon­fördraget. I den här Europa­politiska analysen menar författaren, Giacomo Benedetto, att minister­rådet därmed vann ökad makt i förhållande till Europa­parlamentet. Budgeten har därtill blivit mindre anpassnings­bar för...

Läs mer
Författare:

Finanskrisen har fått EU att ta fram en resultat­tavla (scoreboard) med flera ekonomiska indikatorer. Syftet är att skapa ett bättre varnings­system; framtida kriser måste uppdagas i ett tidigare skede. Den nya resultat­tavlan innebär ett för alla länder gemensamt och identiskt signal­system....

Läs mer
Författare:

Lissabonfördraget anger med all önskvärd tydlighet att EU skall ansluta sig till Europa­konventionen om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande fri­heterna (EKMR). Men i december 2014 slog EU-­domstolen oväntat fast att utkastet till avtal om EU:s anslutning inte är förenligt...

Läs mer
Författare:

Skillnaderna mellan traditionellt kapital­exporterande och kapital­importerande länder minskar. Det skulle kunna möjliggöra ett multi­lateralt investerings­avtal, och ett sådant avtal har sedan en tid också eftersträvats av EU. Samtidigt ser vi dock en framväxt av mega­-regionala avtal -...

Läs mer
Författare:

Flera studier har försökt uppskatta effekterna av det trans­atlantiska handels- och investerings­avtalet mellan EU och USA (TTIP), såväl på EU-nivån som för de enskilda medlems­staterna. Ingen av dessa studier har emellertid analyserat effekterna på regional nivå. Denna Europa­politiska analys...

Läs mer

Planerna på att i ett framtida handels- och investerings­avtal mellan EU och USA (TTIP) inkludera bestämmelser om tvist­lösning (ISDS) har i många EU-länder gett upphov till såväl livlig debatt som kraftig kritik. Den till en början polariserade antingen-eller-diskussionen har den senaste tiden...

Läs mer
Författare:

Stora regionala handels­avtal som det trans­atlantiska partner­skapet för handel och investeringar (TTIP) kan få en stor påverkan på världs­handels­systemet. Hur och till vilken grad kan ett sådant avtal generera vinster från handel och minska trans­atlantiska handels­kostnader? Och vad kommer...

Läs mer

Flera EU-länder har upplevt en kraftig ned­gång i investeringar och behovet av starkare ekonomisk till­växt lyfts ofta fram. Europeiska kommissionen har därför lagt fram en investerings­plan som beräknas frigöra 315 miljarder euro. I denna analys diskuterar Martin Myant planen och konstaterar...

Läs mer
Författare:

Ryssland gränsar till flera EU-länder och är en mycket betydande leverantör av energi till EU. Landet är dess­utom en viktig destination för EU:s export. Den ryska ekonomin står nu inför stora ut­maningar som en följd av fallande olje­priser, sanktioner och flera år utan reformer. I denna Europa...

Läs mer
Författare:

Med ökat internationellt utbyte uppstår allt fler kollektiva behov som nationalstaterna inte kan hantera. Men också nya möjligheter till offentliga intäkter, t.ex. genom den digitala ekonomin och krafttag mot skatteflykt. I den här analysen argumenterar författaren för att EU, för att finansiera...

Läs mer
Författare:

För två år sedan utlovade premiärminister David Cameron en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU om han blev omvald. Valdagen den 7 maj närmar sig, och frågan om vem som vinner valet och vad det kommer att innebära för relationen till EU är högaktuell.  

I den här analysen...

Läs mer
Författare:

Eurokrisen har inte lämnat någon av EU:s medlemsstater opåverkad. Under flera år har europeiskt samarbete och solidaritet satts på prov på ett sätt som saknar motstycke under efterkrigstiden. Finansiell oro genererade ekonomiska svårigheter och politiska förändringar i flera länder. Svaren på...

Läs mer

Sexuell läggning och köns­identitet har i allt större utsträck­ning kommit att betraktas som något som kan utgöra grund för diskri­mi­nering i såväl europeisk som nationell lag­stiftning. I dag ses också homo­sexuellas, bi­sexuellas, trans- och queer­personers situation i EU som en fråga om...

Läs mer
Författare:

EU:s utvidgning till Central- och Östeuropa väcker minnen från det förflutna. En nu bortglömd men tidig europeisk stabilitetsstrategi handlade om att skapa homogena nationer, vilket medförde stora förflyttningar av etniska minoriteter. Men när integration blev ledordet för den europeiska...

Läs mer
Författare:

I den här analysen hävdar författaren att krisen i Grekland inte är förvånande och att den kan förklaras i såväl makroekonomiska som mikroekonomiska termer: avsaknad av skuldlindring respektive avsaknad av strukturreformer. Bristen på framsteg inom båda områdena beror i sin tur på...

Läs mer
Groundhog Day in Greece (2015:5epa)
Författare:

Parlamentsvalet i Grekland i januari ledde fram till en koalitionsregering med det vänsterradikala partiet Syriza i spetsen. Vad innebär den nya politiska konstellationen för Greklands EU-relationer och för de pågående förhandlingarna om landets lånevillkor?

I den här analysen ger...

Läs mer

Med Lissabonfördraget fick Europaparlamentet ökad granskningsmakt över såväl EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) som den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentets partigrupper inom det politikområdet?

I den...

Läs mer
Författare:

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter. Det...

Läs mer
Författare:

Inom fackföreningsrörelsen har begreppet solidaritet alltid varit centralt. Det gäller även transnationella fackföreningar, men där är konflikter och den ofrånkomliga kohandeln betydligt mer omfattande och begreppet får därmed en annan innebörd. I den här publikationen analyserar Rebecca...

Läs mer

Publikationer år