Arbetet med en reformering av lagstiftningen på området för finansiella tjänster i EU har pågått sedan slutet av 1990-talet och i denna analys ges en kortfattad historik över reformprocessen. Dessutom diskuteras tillämpningen av artikel 290 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt...

Läs mer
Författare:

Genom Lissabonfördraget har den rättsliga grunden för den så kallade kommittologin ändrats. Det som tidigare fanns samlat i en enda fördragsartikel är nu uppdelat i två artiklar och i endast ett fall är avsikten att det så kallade kommittéförfarandet (kommittologin) ska behållas. I denna analys...

Läs mer
Författare:

I utredningen ges en översikt över kommissionens reformagenda såsom den presenterades i kommissionens vitbok om styrelseformer som antogs av kommissionen 2001.

Vidare beskrivs hur kommissionen i ett antal dokument har följt upp de förslag som initialt presenterades i vitboken. Syftet med...

Läs mer

I utredningen beskrivs bakgrunden till, sammansättningen av samt arbetssättet i Europeiska konventet om Europas framtid. 

Vidare beskrivs resultatet av konventets arbete, Förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa.

Utredningen utgör en uppföljning till den...

Läs mer
Författare:

Syftet med denna rapport var att analysera det då pågående konventets förslag rörande en "bättre fördelning och definition av behörighet i Europeiska unionen" och att undersöka de olika strategier som kan användas för att nå dessa mål. Den övergripande frågeställningen är vilka konsekvenser för...

Läs mer

I utredningen beskrivs bakgrunden till, sammansättningen av samt arbetssättet i det då pågående konventet. Fokus ligger på arbetsgruppernas rapporter och förslag.

Utredningen skrevs när Europeiska konventet om Europas framtid pågick och syftet med publikationen är att ge en översikt...

Läs mer
Författare: