Utvecklingssamarbete har av tradition spelat en viktig roll när det gäller Europeiska unionens utrikespolitik. I den här rapporten presenteras en utvärdering av den betydelse Lissabonfördraget har haft och har inom det politikområdet. Rapporten beskriver hur de förändringar...

Läs mer

I rapporten konstateras att livsmedelsområdet under 1950- och 60-talet var tämligen oreglerat inom EU. De regler som förekom hade främst utfärdats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Efter matskandalerna på 1990-talet och kommis-sionens vitbok om livsmedelssäkerhet år 2000...

Läs mer
Författare: