Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen. Även dynamiken i EMU:s långsiktiga institutionella utveckling...

Läs mer
Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)
Författare:

Den globala finansiella krisen har drabbat den unga arbetskraften särskilt hårt. Ett stort problem är att det nu finns många unga som har hamnat vid sidan av samhället och som varken arbetar eller studerar. Detta har gett upphov till begreppet NEET, som står för ”not in employment, education or...

Läs mer

Den ekonomiska krisen har visat på svagheter i EU:s och EMU:s strukturer. EU: s åtgärder för att hejda krisen har introducerats i snabb takt och det har i bland varit svårt att följa med i utvecklingen.

För att bidra till ökad kunskap och underlätta diskussion har Sieps tagit fram en...

Läs mer

Den ekonomiska och finansiella krisen var en av de viktigaste frågorna på bordet under Sveriges ordförandeskap i EU. Resultatet, som föregicks av stundtals svåra förhandlingar, blev ett politiskt beslut om ett nytt ramverk för tillsyn av EU:s finansmarknad.

I denna analys gör författarna...

Läs mer

Europeiska kommissionen startade nyligen en diskussion om direktstöden i den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna diskussion har fortsatt under det svenska ordförandeskapet.

Sieps och Notre Europe bjöd den 16 september 2009 in experter, politiker och tjänstemän från kommissionen till...

Läs mer

I december 2006 fick Institute for World Economics (IWE) i Budapest uppdraget att kartlägga EU-medlemsstaternas intressen och positioner inför EU:s budgetöversyn 2008/2009.

Två metoder används i rapporten för att svara på frågeställningen. En enkät skickades ut till olika aktörer som är...

Läs mer

Sieps årskonferens 2007 hölls på temat The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future. Konferensen arrangerades mot bakgrund av den översyn av EU:s budget som inleddes i september 2007 och förväntas avslutas någon gång under 2008-2009.

Professor Iain Begg fokuserade på...

Läs mer

Efter att ha genomgått den prövande processen att förhandla ett EU-medlemskap är 2004 års klass nu fullödiga medlemmar av unionen. Medlemskapet innebär att de har lika rättigheter att inte bara ta del av EU:s politik utan också att utforma den. Detta reser en rad frågor om den framtida...

Läs mer

I denna utredning används en ekonometrisk modell för att undersöka migrationsprocesserna från de gamla EU-länderna till Sverige. Utifrån denna modell prognostiseras sedan nettomigrationen (invandringsöverskottet) till Sverige från de tio nya EU-medlemsstaterna, samt från de två kandidatländerna...

Läs mer
Författare: