Små och medel­stora företag svarar för nära 70 procent av syssel­sättningen i EU. Eftersom de fort­farande är mycket beroende av traditionell bank­finansiering, i synnerhet i jäm­förelse med deras amerikanska mot­svarigheter, lanserade Europeiska kommissionen nyligen en plan för en kapital­...

Läs mer