Utfallet av den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap har gett upphov till ett betydande intresse för frågan om de villkor som reglerar en medlemsstats utträde ur EU. I denna nya europapolitiska analys granskas de specifika bestämmelser som styr processen, närmare bestämt artikel...

Läs mer
Leaving the European Union, the Union way (2016:8epa)
Författare:

De kontroversiella för­ändringarna av lagarna i Polen och Ungern har lett till betydande oro när det gäller rättsstatens principer i Europeiska unionen. I den här analysen menar för­fattaren att EU:s medlems­stater har gett unionen såväl bindande mandat som verktyg för att se till att ...

Läs mer
Författare:

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på....

Läs mer

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en av de värderingar som Europeiska unionen vilar på, och en förutsättning för att ett land ska komma ifråga som medlem. Genom att jämföra hur EU agerar när det gäller grundläggande rättigheter i kandidatländerna med hur man resonerar beträffande länder...

Läs mer
Författare:

Med Lissabonfördraget fick EU i uppdrag att “utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder” (Artikel 8 TEU). I den här europapolitiska analysen – där denna breda ”grannskapskompetens” utsätts för närmare granskning – konstateras dock att EU:s inflytande i det egna närområdet inte har...

Läs mer
Författare:

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut. Publikationen är tänkt som referensverk...

Läs mer

Utvidgningen har ofta kallats "EU:s största framgång" och den har otvivelaktigt varit ett av unionens mest betydelsefulla åtaganden de senaste decennierna. Men uppdagade brister när det gäller hur frågan hanteras och en ökad tveksamhet till fortsatt utvidgning, har medfört att medlemsstaterna...

Läs mer
Författare:

De senaste månaderna har vi bevittnat en ökad aktivitet i frågan om att skapa den europeiska utrikestjänst - European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget. Detaljerna är visserligen alltjämt föremål för (intensiva) diskussioner, men i denna analys visar författaren...

Läs mer