I år är det 40 år sedan diplomatiska för­bindelser mellan EU och Kina etablerades, idag ett av de viktigaste bi­laterala partner­skapen i världen. I den här publikationen belyser för­fattarna det strategiska partner­skapet, bland annat genom att analysera de skillnader som råder mellan EU och...

Läs mer

Det östliga partnerskapet lanserades i maj 2009 som ett förstärkt samarbete mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det övergripande syftet med partnerskapet är att säkerställa stabilitetet och välstånd i en region som kännetecknas av låg grad av ekonomiska och demokratiska...

Läs mer
Författare:

Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective:Reflections from an expert working group
Denna analys belyser debatten kring demokratibefrämjande åtgärder i Europa och i USA och analyserar aktörernas styrkor och svagheter i internationell politik ur ett...

Läs mer
Författare:

Samstämmighet mellan inre och yttre politik: En utmaning för EU i rollen som global aktör
När ändringar i Lissabonfördraget diskuteras omnämns ofta den mer kraftfulla skrivningen inom området för EU:s yttre åtgärder och de nya posterna som skapas inom EU:s institutionella struktur som...

Läs mer
Författare: