Sveriges förmåga att snabbt och effektivt införa EU:s regler i svensk rätt har varierat genom åren. En relativt stor andel av klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförande av EU-regler. Eftersom EU har skärpt sanktionsreglerna för länder som...

Läs mer

Den svenska förvaltningsmodellen – med fristående myndigheter och relativt litet regeringskansli – skiljer sig från den modell som gäller i de flesta andra EU-länder. Frågan om den svenska modellens lämplighet i ett EU-perspektiv har också diskuterats ända sedan Sverige blev EU-medlem. En...

Läs mer

Under 1990-talet uppkom en mängd kriser på livsmedelsområdet i Europa, bland annat galna ko-sjukan. Detta fick till följd att EU:s livsmedelspolitik genomgick en genomgripande översyn. Livsmedelspolitiken hade dessförinnan varit fragmenterad och oprioriterad. Översynen ledde till att...

Läs mer
Författare:

Denna European Policy Analysis behandlar kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor. Förslaget innebär att medlemsstaterna måste uppfylla en rad förvaltningsrättsliga krav och förfaranden när de inte accepterar varor från andra medlemsstater.

Är detta ett steg...

Läs mer
Författare: