När Sverige gick med i EU blev unionen också en del av den svenska stats­förvaltningens vardag. Det är dock inte helt klart vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-arbetet. Drygt 20 år in i det svenska medlem­skapet diskuteras  i den här antologin  hur EU påverkar den...

Läs mer

Eurokrisen har inte lämnat någon av EU:s medlemsstater opåverkad. Under flera år har europeiskt samarbete och solidaritet satts på prov på ett sätt som saknar motstycke under efterkrigstiden. Finansiell oro genererade ekonomiska svårigheter och politiska förändringar i flera länder. Svaren på...

Läs mer

Som en följd av den ekonomiska krisen har en lång rad åtgärder vidtagits för att stärka den ekonomiskpolitiska samordningen i EU. För det svenska EU-medlemskapet reser den utvecklingen flera frågor. Om en rörelse sker mot ett EU som går i flera hastigheter, där vissa länder samarbetar tätare än...

Läs mer

Den finansiella och ekonomiska krisen, den konstitutionella och institutionella osäkerheten samt kampen mot klimatförändringarna är frågor som kommer att dominera det svenska ordförandeskapet.

Denna Europapolitiska analys belyser den europeiska och globalakontexten, det roterande...

Läs mer

I syfte att förstå hur det svenska ordförandeskapet uppfattats runt om i EU har Sieps bjudit in ett antal europeiska experter att skriva varsin analys om hur ordförandeskapet har lyckats i förhållande till förväntningar och ambitioner. Texterna täcker utvecklingen fram till och med november...

Läs mer

Det svenska EU-ordförandeskapet under det andra halvåret 2009 kommer att begränsas av ett antal externa faktorer såsom tillsättandet av en ny kommission och ett nyvalt Europaparlament. Likväl kommer den svenska regeringen vilja göra en markering om prioriteringarna för EU under ordförandeskapet...

Läs mer

2007 är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Detta har uppmärksammats brett. Sieps och Utrikespolitiska institutet arrangerade den 18 april 2007 ett seminarium i Stockholm med utgångspunkt i integrationsprocessens 50 första år.

Talarna fick med avstamp i Berlindeklarationen...

Läs mer

Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. Konferensen kom att handla om bland annat EU-samarbetets legitimitet, samarbetets framtida omfattning och inriktning samt besluts- och deltagandeformer.

Denna volym består av bidrag från...

Läs mer