EU:s externa relationer

Forskningsprojekt

Projektansvarig: Jakob Lewander

EU har sedan Maastrichtfördraget fått en utvidgad säkerhetspolitisk roll. Fördragen gör klart att nationell säkerhet tillhör medlemsstaternas exklusiva kompetens, men på näraliggande områden – såsom intern säkerhet, civilt skydd, krishantering och terroristbekämpning – har EU:s roll snabbt utvecklats.
 
I projektet tas en rad frågor upp som anknyter till EU:s säkerhetspolitiska samarbete. Vilken sorts säkerhetspolitisk aktör utgör unionen? Hur ser...

Projektansvariga:  Christophe Hillion och Göran von Sydow

EU:s fem utvidgningar har medfört att unionen idag har 28 medlemsländer med sammanlagt nästan 500 miljoner invånare. Kroatiens medlemskap i mitten av 2013 bekräftar att expansionsprocessen alltjämt fortsätter och dessutom förbereder sig en rad andra kandidat- eller potentiella kandidatländer för medlemskap.

Projektet syftar för det första till att belysa hur det...

Projektansvariga: Jakob Lewander och Jonas Eriksson

Det har länge funnits en ambition att använda EU:s tyngd på det internationella planet för att säkra den europeiska samhällsmodellen i en allt mer globaliserad värld. I det här projektet tar Sieps sig an, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, frågan om EU:s globala roll: en roll präglad av unionens strävan att vara en global ledare, samtidigt som brist på...

Projektansvarig: Christophe Hillion

Lissabonfördragets ikraftträdande innebär betydande institutionella och materiella förändringar för EU:s beslutsfattande, i synnerhet när det gäller hur unionen förhåller sig till omvärlden. Projektet bygger vidare på Sieps forskning kring EU:s internationella roll, genom att analysera de övergripande förändringar Lissabonfördraget har medfört och hur dessa inverkar på flera av EU:s utrikespolitiska områden.

Projektets övergripande mål är att...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Fredrik Langdal och Göran von Sydow

Sieps initierade under 2005 ett projekt som berör den problematik som uppstår i samband med gränser inom och bortom Europa. Gränser ska här förstås i sin vidaste mening och inkluderar, förutom fysiska avgränsningar mellan territorier, bland annat även kulturella, politiska, ekonomiska och historiska gränser.

Exempel på frågeställningar som är aktuella är om EU:s yttre gräns bör vara hård eller mjuk och...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Ulrika Stavlöt

Projektet har belyst de ekonomiska konsekvenserna av bilaterala och regionala frihandelsavtal för att därigenom ge vägledning om vilka effekter man kan förvänta sig vid fördjupad ekonomiskt samarbete med olika typer av länder. Inom ramen för projektet har en ny metod använts för att studera handelseffekterna av EU:s handelsavtal och ekonomiska integration.

Metoden går ut på att man undersöker om handelsströmmarna ökar mest med de varor där staterna som ingår frihandelsavtalen har sina...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Anna Michalski

EU har länge beskrivits som en normativ global aktör som använder sig av mjuka instrument. I Lissabon Strategin har detta tänkande följts upp genom en uttalad ambition att använda sig av EU:s vikt på det internationella planet för att säkra europeiska intressen knutna till överlevnaden av en europeisk samhällsmodell i en allt mer globaliserad värld.

Projektet syftar till att belysa EU:s utveckling som global aktör och undersöka hur...