EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar

Forskningsprojekt

Tidsram: Avslutat
Projektansvariga: Jörgen Hettne, Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson

Europa 2020 utgör en framtidsstrategi för EU som i viss mån präglar Sieps hela verksamhetsplan. Det finns här en tydlig koppling till den inre marknadens utveckling. Ett återkommande mantra i strategin är att den inre marknaden ska bli en konkurrenskraftig och social marknadsekonomi. Som ett konkret uttryck för...

Projektansvarig: Anna Wetter, Göran von Sydow och Monika Hjeds Löfmark

Hur man förenar inre marknaden med andra socialpolitiska intressen är en komplex och omdebatterad fråga. Frågeställningen har sett olika ut under olika tidsperioder och varierat med skilda idéströmningar. Inom EU har frågan på nytt...

Projektansvariga: Jonas Eriksson, Monika Hejds Löfmark och Pernilla Bäckman

Områdena asyl och invandring i EU och dess medlemsstater reser en rad frågeställningar som fordrar närmare analys. Flera mål ska samsas inom samma ram, såsom säkra gränser, tillgång på arbetskraft, bekämpandet av svart arbetskraft, en hög skyddsnivå för dem som är i behov av skydd,...

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Ulrika Stavlöt

En av de mest diskuterade arbetsmarknadsfrågorna inom EU under de senaste åren gäller
tjänstehandel och hur denna ska regleras. Av debatterna att döma är den allmänna inställningen
till tjänstehandel betydligt mer negativ än till varuhandel. Under 2009 publicerades en
forskningsrapport som kartlägger attitydskillnader till varu‐ och tjänstehandel samt redogör för
olika faktorer som kan förklara dessa. Under...

Projektansvarig: Pernilla Bäckman

Enligt för­draget ska Europeiska unionen ut­göra ett område med frihet, säker­het och rätt­visa. Inom politik­området gäller delad befogenhet mellan EU och medlems­staterna, och det om­fattar frågor som grund­läggande rättigheter, asyl- och migrations­politik, arbetet mot organiserad brottslighet och terrorism samt civil- och straff­rättsligt samarbete. 2014 antog Europeiska rådet strategiska rikt­linjer på om­rådet, vilka bygger vidare på det tidigare så...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Rickard Eriksson

Huvudfrågeställningen i projektet var vilka förändringar man kan förvänta sig på Västeuropas näringslivsstruktur, framför allt den svenska, när länderna i Öst- och Centraleuropa blir alltmer integrerade med väst.

Denna fråga kan delas upp i ett antal delfrågeställningar, bland annat hur industrilokaliseringen i Europa påverkas av en ökad integration mellan öst och väst, huruvida en ökad integration mellan de båda regionerna har konsekvenser för den geografiska lokaliseringen av...

Tidsram: Avslutat
Projekledare: Carl Fredrik Bergström

Bakgrunden till projektet var den kritik som riktades från såväl den svenska regeringen som näringslivsföreträdare mot hur tillämpningen av regelverket beträffande fusionskontroll slog mot planerade fusioner i små medlemsstater. Bland annat brukar det hävdas att kommissionen inte väger in näringspolitiska hänsyn i sin prövning och att detta negativt påverkar europeiska bolags möjligheter att konkurrera på en global marknad.

I en rapport skriven av professor Ulf Bernitz diskuteras det...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jonas Eriksson

När EU 2004 utvidgades till att omfatta åtta länder i Central- och Östeuropa (CÖES) införde samtliga utom tre medlemsstater i EU15 övergångsregler, i syfte att begränsa arbetskraftsrörligheten från de nya medlemsstaterna. Mot bakgrund av den prövning som utfördes våren 2006 av dessa övergångsregler valde Sieps, i samarbete med Economic and Social Research Institute (ESRI) i Irland, att undersöka hur den fria rörligheten har påverkat...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Josefin Almer Wulff

Detta projekt behandlar olika aspekter av EU:s livsmedelspolitik från ett juridiskt, nationalekonomiskt och statsvetenskapligt perspektiv. EU:s livsmedelspolitik har genomgått stora förändringar de senaste åren, både materiellt och institutionellt. Innan den så kallade BSE-krisen på 1990-talet var den europeiska livsmedelspolitiken fragmenterad och saknade tydliga målsättningar. Efter krisen tog dock kommissionen ett...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jörgen Hettne och Ulrika Stavlöt

Projektet behandlar centrala områden på den inre marknaden, som till exempel tekniska handelshinder, finansiella tjänster, välfärdstjänster, bolagsrätt, unionsmedborgarskap, upphandling, arbetsrätt, skatter, statsstöd och monopol. Inom respektive område redovisas den senaste tidens utveckling samt problemställningar och utvecklingstendenser. Hittills har främst analyser genomförts av samhällsförändringar i Sverige till följd av medlemskapet i EU. Frågor som har analyserats är EU-...

Tidsram: Avslutat
Projekansvariga: Fredrik Langdal

EU:s medlemsstater är i ökande grad beroende av importerade fossila bränslen för att täcka sina energibehov, vilket väcker ett antal frågor om försörjningssäkerhet, miljö och beslutsbefogenheter. Det faktum att Europeiska unionen hitintills har haft en låg handlingskapacitet på energiområdet är intressant då Lissabonfördraget medför vissa ändringar i detta avseende.

Inom ramen för projektet ämnar Sieps undersöka EU:s...