Medlemsstaterna och europeisk integration

Forskningsprojekt

Projektansvarig:  Josefin Almer Wulff

Under 2011 inledde Sieps ett statistikprojekt som syftar till att komplettera den statistikbank om EU:s lagstiftning som institutet löpande tar fram. Projektet har till syfte att undersöka hur stor del av den svenska lagstiftningen som härrör från EU. De första resultaten från projektet publicerades under 2012 i samlingsvolymen ”...

Tidsram: Avslutat 
Projektansvariga: Göran von SydowPernilla Bäckman och Fredrik Langdal

Sieps har sedan 2003 ett projekt ägnat åt det roterande ordförandeskapet. Projektets huvudskaliga utfall har varit halvårsvisa halvtidsrapporter av det innevarande EU-ordförandeskapet. Med Lissabonfördragets ikraftträdande ändrades rollen för det roterande ordförandeskapet och ett antal centrala...

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Josefin Almer Wulff

Detta projekt syftar huvudsakligen till att studera mötet mellan den svenska förvaltningsmodellen och EU. Av särskilt intresse är frågan hur EU:s beslutsprocesser, och tendenser i dessa, påverkar den svenska statsförvaltningen: vad gäller såväl det proaktiva skedet, när EU:s politik utformas, som det reaktiva, när politiken ska genomföras.

Under 2012 kommer en samling kortare texter att publiceras kring dessa...

Projektansvariga:  Göran von Sydow och Jakob Lewander

Sieps inledde 2005 ett samarbete med SOM-institutet i Göteborg för att genom långsiktiga opinionsmätningar mäta svenska folkets inställning till EU. Ett samarbetsavtal har upprättats med SOM-institutet, vilket innebär att Sieps direktör årligen ska fatta beslut om ytterligare bidrag till projektet.  För år 2016 har ett sådant avtal slutits.
    
...

Projektansvariga: Jonas Eriksson, Josefin Almer Wulff och Anna Wetter

I vitboken om nya styrelseformer från år 2001 beskriver Europeiska kommissionen en paradox: att Europas medborgare å ena sidan förväntar sig att politikerna ska finna lösningar på samhällsproblemen; och att de, å andra sidan, hyser ett allt större misstroende mot just politik och...

Tidsram: Avslutat
Projektansvariga: Fredrik Langdal och Göran von Sydow

Vid ministermötet i Leipzig 2007 antogs en territoriell dagordning för EU som bland annat syftar till att stärka den territoriella sammanhållningen i en allt större europeisk union. Idag bor tre fjärdedelar av unionens medborgare i urbana områden medan tre fjärdedelar av territoriet utgörs av glesbygd. I den territoriella agendan identifieras utmaningar vad gäller miljö, sammanhållning, ekonomisk tillväxt...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Fredrik Langdal

Efter toppmötet i Nice år 2000 kom man fram till att en tydligare distribution mellan EU och medlemsstaterna skulle diskuteras. Subsidiaritetsprincipen har använts för att avgöra på vilken nivå ett beslut ska tas. Detta har inneburit att kompetens och makt fördelas på olika nivåer och aktörer i samhället. Projektets syfte var att tillgodose behovet av en översikt av problematiken kring kompetensfördelningsfrågor, subsidiaritet och demokrati.

Den första fasen av projektet avslutades med en...

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Fredrik Langdal

Europeiska unionens institutionella ramverk är beroende av en ständig balansakt mellan små och stora medlemsstater. Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år gör dock att vissa bedömare har börjat ifrågasätta detta traditionella synsätt. Det övergripande syftet med projektet har varit att pröva hypotesen att kommissionen är de små medlemsstaternas bästa...