Det roterande ordförandeskapet

Tidsram: Avslutat 
Projektansvariga: Göran von SydowPernilla Bäckman och Fredrik Langdal

Sieps har sedan 2003 ett projekt ägnat åt det roterande ordförandeskapet. Projektets huvudskaliga utfall har varit halvårsvisa halvtidsrapporter av det innevarande EU-ordförandeskapet. Med Lissabonfördragets ikraftträdande ändrades rollen för det roterande ordförandeskapet och ett antal centrala funktioner övergick till andra aktörer. Detta har haft som konsekvens att ordförandeskapets manöverutrymme har minskat. Detta till trots finns ett värde i att återkommande uppmärksamma det medlemsland som är i stånd att axla rollen som ordförande. Under 2013 kommer publikationsformen inom projektet att förändras något. Från att ha bidragit med halvtidsanalyser övergår projektet till att i något kortare format introducera och analysera förutsättningarna inför ordförandeskapet.

De danska och cypriotiska ordförandeskapen har belysts i var sin halvtidsanalys under 2012. I januari 2013 kom en analys inför irländska ordförandeskapet. 

 

Publikationer