Europeisk säkerhet

Projektansvarig: Jakob Lewander

EU har sedan Maastrichtfördraget fått en utvidgad säkerhetspolitisk roll. Fördragen gör klart att nationell säkerhet tillhör medlemsstaternas exklusiva kompetens, men på näraliggande områden – såsom intern säkerhet, civilt skydd, krishantering och terroristbekämpning – har EU:s roll snabbt utvecklats.
 
I projektet tas en rad frågor upp som anknyter till EU:s säkerhetspolitiska samarbete. Vilken sorts säkerhetspolitisk aktör utgör unionen? Hur ser samarbete mellan medlemsstaterna ut? Vilken sorts säkerhet eftersträvas? Projektet spänner över traditionella uppdelningar såsom internt/extern säkerhet och civil/militär säkerhet, och berör nya säkerhetsområden som energisäkerhet, den planerade gemensamma energiunionen och de säkerhetspolitiska utmaningarna i relationerna till Ryssland och den euroasiatiska ekonomiska unionen (EEU).

En fråga som kommer att belysas särskilt under 2016 är på vilka grunder utrikes- och säkerhetspolitiska beslut fattas inom EU. Möjligheten för EU:s medlemsländer att utgå från en gemensam läges- eller framtidsbild har påtalats som central för gemensamt beslutsfattande, och mot den bakgrunden kommer projektet att kartlägga och analysera de funktioner som i dag finns i EU för att förstå omvärlden. Fokus kommer att ligga på såväl analyskapaciteten som på förmågan att inom EU:s beslutsfattande organ tillgodogöra sig analysen.

EU har också inom en rad områden byggt upp system för att samla in, analysera och sprida information av känslig karaktär. Unionens vitt skilda aktivitetsområden gör att det sammanlagda informationsinnehållet kan riskera såväl individers som företags integritet och intressen. Under 2016 kommer projektet att analysera hur det komplexa systemet av känslig informationshantering kan underställas krav på demokratisk kontroll och öppenhet.

Under 2015 har Projektet främst producerat publikationer på området EU:s gemensamma underrättelsestrukturer samt energiunionens olika säkerhetspolitiska implikationer. Projektet kommer emellertid att avslutas under 2016 och därefter övergå i det mer övergripande projektet ”En aktör för gemensamma intressen: EU som global maktfaktor”.