EU:s grannskapspolitik

Projektansvariga:  Christophe Hillion och Göran von Sydow

EU:s fem utvidgningar har medfört att unionen idag har 28 medlemsländer med sammanlagt nästan 500 miljoner invånare. Kroatiens medlemskap i mitten av 2013 bekräftar att expansionsprocessen alltjämt fortsätter och dessutom förbereder sig en rad andra kandidat- eller potentiella kandidatländer för medlemskap.

Projektet syftar för det första till att belysa hur det juridiska ramverket för EU:s utvidgningsprocess har gjorts om och hur processen har ändrats i praktiken. I takt med att den politiska oviljan att utöka antalet medlemsstater växer, ökar också medlemsstaternas försök att i större utsträckning försöka kontrollera utvidgningsprocessen. Det sker t.ex. genom förslag om folkomröstningar, men även en ökad kontroll av själva processen genom att exempelvis låta nationella parlament spela en roll när viktigare beslut kring utvidgningen ska fattas.

För det andra avser Sieps att inom ramen för projektet och i bred mening belysa de två viktigaste pågående utvidgningsprocesserna: Turkiet och Västra Balkan. Det är nu snart tio år sedan EU formellt öppnade medlemskapsförhandlingar med Turkiet. I sammanhanget är det intressant att analysera i vilket stadium förhandlingarna befinner sig, vilka problem som föreligger och hur de politiska strömningarna i EU när det gäller ett turkiskt EU-medlemskap ser ut. Frågan har fått ökad aktualitet genom EU i flyktingkrisens spår har blivit beroende av Turkiet och i utbyte har utlovat såväl pengar som ett återupptagande av medlemskapsförhandlingarna och visumfrihet till EU för turkiska medborgare. Motsvarande frågor är av intresse också beträffande processen mot kandidatstatus för länderna på Västra Balkan.