EU:s regionalpolitik

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jonas Eriksson

Givet den stora andel av EU:s budget som går till regionalpolitik är forskning och utvärdering inom detta område av central betydelse. De områden som har lägst ekonomisk standard ligger numera huvudsakligen i EU:s nya medlemsstater. Dessa områden har också delvis andra problem och behov än de områden som tidigare har erhållit regionalstöd från EU. Det kommer under de närmaste åren att föreligga ett fortsatt behov av utvärderingar av effekterna av EU:s nuvarande regionalpolitik.

I synnerhet gäller detta sambandet mellan regional produktionsnivå och regional inkomstnivå, framförallt mot bakgrund av att EU fortsätter att expandera sitt territorium till länder som har mer djupgående sociala och ekonomiska problem än nuvarande medlemsstater.