Företagsförvärv inom EU - rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad

Tidsram: Avslutat
Projekledare: Carl Fredrik Bergström

Bakgrunden till projektet var den kritik som riktades från såväl den svenska regeringen som näringslivsföreträdare mot hur tillämpningen av regelverket beträffande fusionskontroll slog mot planerade fusioner i små medlemsstater. Bland annat brukar det hävdas att kommissionen inte väger in näringspolitiska hänsyn i sin prövning och att detta negativt påverkar europeiska bolags möjligheter att konkurrera på en global marknad.

I en rapport skriven av professor Ulf Bernitz diskuteras det nuvarande regelverket om fusionskontroll samt den praxis som kommissionen och EG-domstolen utvecklat. Vidare belyses alternativ till förändring och modernisering av det nuvarande regelverket.