Finanspolitiken i EU och EMU

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Rickard Eriksson och Ulrika Stavlöt

Projektet har behandlat finanspolitiken efter införandet av euron. Det behandlade dels det finanspolitiska regelverket inom EU, dels hur nationell finanspolitik bör utformas inom detta systems ramar. Frågor som projektet har tagit upp är bland annat hur ett regelverk på EU-nivå för finanspolitiken kommer att utformas och vad som kan göras för att uppnå en god efterlevnad av regelverket.

På nationell nivå diskuterades frågan om stabiliseringspolitisk målsättning för finanspolitiken, vilka finanspolitiska medel (olika skatter och utgifter, automatiska stabilisatorer och/eller diskretionära åtgärder) som bör användas och relationen mellan EU:s ramverk och nationella ramverk.