Sveriges lagstiftning och EU - statistikbank

Projektansvarig:  Josefin Almer Wulff

Under 2011 inledde Sieps ett statistikprojekt som syftar till att komplettera den statistikbank om EU:s lagstiftning som institutet löpande tar fram. Projektet har till syfte att undersöka hur stor del av den svenska lagstiftningen som härrör från EU. De första resultaten från projektet publicerades under 2012 i samlingsvolymen ”Arvet från Oxenstierna – reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU” (Sieps 2012:2op).

Under 2016 kommer en ny studie att genomföras mot bakgrund av att 20 år nu har gått sedan Sverige blev medlem i EU. Denna studie är också viktig för att belysa den nya situation avseende EU:s beslutsbefogenheter som har föranletts av Lissabonfördraget.