Utvidgningen och den fria arbetskraftsrörligheten

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jonas Eriksson

När EU 2004 utvidgades till att omfatta åtta länder i Central- och Östeuropa (CÖES) införde samtliga utom tre medlemsstater i EU15 övergångsregler, i syfte att begränsa arbetskraftsrörligheten från de nya medlemsstaterna. Mot bakgrund av den prövning som utfördes våren 2006 av dessa övergångsregler valde Sieps, i samarbete med Economic and Social Research Institute (ESRI) i Irland, att undersöka hur den fria rörligheten har påverkat immigrationen från CÖES till de irländska och svenska arbetsmarknaderna samt vilka effekter detta har fått.

Sieps kommer under 2007 att följa upp denna rapport, vilket framför allt motiveras att nya data kommer att tillåta att mer långtgående slutsatser att dras om effekterna av invandringen från de nya medlemsstaterna.