Lissabonfördraget Ds 2007:48

Sieps delar regeringens bedömning att Sverige bör tillträda Lissabonfördraget och att EU genom de ändringar som införs blir mer öppet och demokratiskt. Sieps instämmer också i regeringens konstaterande att det, för att Sverige ska kunna tillträda Lissabonfördraget, krävs överlåtelse av ytterligare beslutanderätt i enlighet med det förfarande som beskrivs i regeringsformen (RF).

Överlag innebär de ändringar som införs genom Lissabonfördraget inte någon betydelsefull utvidgning av EU:s befogenhet i jämförelse med vad som redan gäller. Sieps har överhuvudtaget svårt att se att Lissabonfördraget innehåller några ändringar som var för sig kan betraktas som omfattande eller stora. Däremot finns flera ändringar som tillsammans bildar mönster. Den största förändring som Lissabonfördraget medför är en förstärkning av EU:s kapacitet, det vill säga det sätt på vilket EU är organiserat och fungerar. Det kan konstateras att denna förändring inte kan bedömas på ett tillfredsställande sätt enligt RF 10:5, eftersom frågan där begränsas till vad EU ska få göra men inte hur EU ska få göra detta. De konstitutionella följderna av medlemskapet i EU återspeglas därför inte på ett korrekt sätt i regeringsformen.

Läs hela remissvaret: icon Remissvar Ds 2007 48 (77.57 kB)

Remissen finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida