Remissvar: En framtida spelreglering SOU 2008:124

Sieps anser att det är tveksamt om det föreslagna systemet kan fungera effektivt och om det uppfyller de krav som följer av EG-rätten. Det svenska systemet måste i alla delar kunna rättfärdigas mot bakgrund av ett allmänintresse samt i förhållande till proportionalitetsprincipen. Utredningen anger att syftet med ett tillståndssystem ska vara att kanalisera spelandet till spel med svenskt tillstånd under svensk kontroll. Det s.k. kanaliseringsargumentet fungerar emellertid inte om det handlar om att tvinga över spelare till svenska spel genom blockering av IP-adresser m.m. från lagliga alternativ i andra medlemsländer.

Kanalisering ska enligt EG-domstolens rättspraxis användas för att förhindra verksamhet som bedrivs i bedrägliga eller brottsliga syften. För närvarande är två svenska mål rörande den svenska spelregleringen anhängigjorda vid EG-domstolen (C-447/08, Sjöberg och C-448/08, Gerdin). Sieps anser att det är sannolikt att EG-domstolen kommer att göra en annan bedömning av rättsläget än den som framkommer i utredningen. Det finns därför anledning att noggrant följa utvecklingen av dessa mål och även invänta dom innan slutligt beslut fattas om den svenska spelregleringens framtid.

Läs hela remissvaret: icon Remissvar SOU 2008:124 (131.61 kB)

Remissen finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida