Remissvar: En reformerad grundlag SOU 2008:125

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har ombetts att avge ett remissyttrande över betänkandet SOU 2008:122 En reformerad grundlag.

Sieps välkomnar Grundlagsutredningen förslag att det bör framgå av RF 1 kap att Sverige deltar i internationellt samarbete och att EU-medlemskapet är det samarbete som har störst betydelse. Detta skulle framförallt innebära att den vetgirige eller kritiske medborgare som grundlagen måste vara skriven för blir upplyst om att grundlagen inte kan besvara alla frågor och att det finns anledning att söka vissa svar i EU:s grundläggande fördrag. Sieps konstaterar också att den skrivning som Grundlagsutredningen satsat på innebär att ”EU” som en fråga för svensk grundlag byter karaktär: från en blygsam och för de flesta osynlig reglering av beslutsbefogenheter i internationella relationer till en tydlig markering som uppmuntrar funderingar om medlemskapets konstitutionella implikationer.

Sieps noterar i detta sammanhang att den redan befintliga ”EU-paragrafen” i RF 10 kap i huvudsak lämnas orörd och att Grundlagsutredningen gör bedömningen att bristerna i den nuvarande regleringen i RF 10 kap 5 § inte är tillräckliga för att motivera en ändring av de konstitutionella förutsättningarna för överlåtelse av beslutanderätt inom ramen för EU-samarbetet. Sieps delar i huvudsak bedömningen men konstaterar samtidigt att just bristerna inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Enligt Sieps saknas en analys av hur villkoren för överlåtelse av beslutanderätt kan komma att påverkas av den nya bestämmelsen i RF 1 kap 10 § och av hur villkoren för överlåtelse av beslutanderätt i RF 10 kap kan komma att påverkas av andra förslag av betydelse för det sätt på vilket det svenska EU-medlemskapet och effekter av detta hanteras. Utöver detta vill Sieps uppmärksamma förutsättningarna för riksdagens kontroll i samband med framtida ändringar av EU:s fördrag som inte omfattas av RF 10 kap 5 §. För dessa fall bör kanske ytterligare något förtydligande införas?

Läs hela remissvaret: icon En reformerad grundlag (SOU 2008:125) (111.72 kB)