Completing the Union: Is the European Energy Union Really Real? (2015:25epa)

Författare: 

I februari 2015 antog Europeiska kommissionen sin strategi för en europeisk energi­union. I den efter­lyser man ”en grund­läggande om­vandling av Europas energi­system” i syfte att garantera alla konsumenter i Europa ”säker, håll­bar, konkurrens­kraftig och ekonomiskt över­komlig energi”. I den här analysen hävdar för­fattaren att även om kommissionens ”energi­paket” visar på en genom­tänkt syn på de geo­politiska utmaningarna, genom­syras det av in­byggda spänningar mellan de olika målen när det gäller att för­verkliga en energi­union.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.

Harold James är professor i historia och internationell politik vid Princeton University.