Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU (2016:8epa)

Leaving the European Union, the Union way (2016:8epa)
Författare: 

Utfallet av den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap har gett upphov till ett betydande intresse för frågan om de villkor som reglerar en medlemsstats utträde ur EU. I denna nya europapolitiska analys granskas de specifika bestämmelser som styr processen, närmare bestämt artikel 50 i Fördraget om Europeiska unionen, TEU, och dess roll i den europeiska integrationsprocessen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Christophe Hillion är forskare i juridik vid Sieps, vid Senter for europarett vid Universitetet i Oslo och vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) samt professor i europarätt vid universiteten i Leiden och Göteborg.