Arvet från Oxenstierna - reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU (2012:2op)

Den svenska förvaltningsmodellen – med fristående myndigheter och relativt litet regeringskansli – skiljer sig från den modell som gäller i de flesta andra EU-länder. Frågan om den svenska modellens lämplighet i ett EU-perspektiv har också diskuterats ända sedan Sverige blev EU-medlem. En kärnfråga i den diskussionen har varit hur regeringen ska kunna ta ansvar för myndigheternas agerande.

I den här antologin ger fem forskare – genom sina respektive bidrag – en bild av hur EU-rätten påverkar den svenska samhällsordningen i allmänhet och förvaltningsmodellen i synnerhet.

Publikationen ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU.

Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt, Uppsala universitet. Lovisa Halje är doktorand i civilrätt, Uppsala universitet. Maria Bergström är docent i europarätt, Uppsala universitet. Jane Reichel är docent i offentlig rätt, Uppsala universitet. Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap, Örebro universitet.