Aggregate and Regional Business Cycle Synchronisation in the Nordic Countries (2009:7)

I spåret av finanskrisen har frågan om ett svenskt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen (EMU) återigen dykt upp på den politiska dagordningen. Även om debatten om euron från politiskt håll har varit död sedan omröstningen 2003, har den allmänna opinionen blivit mer positivt inställd till EMU i takt med att kronan har tappat värde jämfört med andra valutor. Under upptakten till folkomröstningen för sex år sedan blev debatten om asymmetriska chocker en av de mest omtvistade frågorna i akademiska kretsar.

Rapporten Aggregate and Regional Business Cycle Synchronisation in theNordic Countries återvänder till frågan om asymmetriska chocker genomatt studera aggregerade och regionala konjunkturasymmetrier i denordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Författarnakommer bland annat fram till att Danmark och Finland har blivit mersynkroniserade med Euroområdet efter 1992, samtidigt som Sverige inteuppvisar några sådana tendenser. Norge visar tydliga tecken på att hablivit mer asymmetriskt relativt dessa områden över samma tidsperiod.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Den ekonomiska och monetära unionen.

icon Aggregate and Regional Business Cycle Synchronisation in the Nordic Countries (2009:7) (302.32 kB)

icon Sammanfattning (46.78 kB) 

icon Summary (46.16 kB)