EU och svenska monopol - teori, verklighet och framtid (2005:6)

I rapporten "EU och svenska monopol - teori, verklighet och framtid" behandlas de svenska monopolens framtid i EU. Rapportförfattarna anser att en ny trend kan urskiljas i EG-domstolens rättspraxis där det finns en större förståelse för nationella marknadsregleringar om de är utformade på ett icke-diskriminerande sätt.

Mot denna bakgrund hävdar rapportförfattarna att de svenska detaljhandelsmonopolen för alkohol- och läkemedel kan anses vara förenliga med EG-fördraget om de inte leder till diskriminering av utländska leverantörer och om de fortsätter att vara lämpliga för att tillgodose det syftet som eftersträvas. Det är däremot inte självklart, skriver rapportförfattarna, att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol kommer att anses stå i proportion till sitt syfte om utvecklingen går mot en prioritering av kommersiellt lyckosamma produkter istället för ett brett produktsortiment. Rapportförfattarna som också ställer sig frågande till om spelmonopolet Svenska Spels verksamhet är förenlig med EG-domstolens nya rättspraxis.

Rapporten presenterades vid seminariet EU och svenska monopol - teori, verklighet och framtid  och ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden.

icon EU och svenska monopol - teori, verklighet och framtid (301.47 kB)