Organiserade intressen i Europeiska unionen (2011:7)

Kan organiserade intressen föra EU närmare medborgarna? I den här rapporten undersöks frågan med utgångspunkt i den process som ledde fram till EU:s nya kemikalielagstiftning. Slutsatsen är att intresseorganisationernas medverkan bidrog till bättre och mer balanserade beslut. Olika gruppers deltagande i beslutsfattandet kan således vara ett sätt att öka EU:s demokratiska legitimitet.

Studien är ett bidrag till debatten om intressegruppernas roll i det politiska systemet och ingår i Sieps projekt EU:s politiska system.

Thomas Persson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Karl-Oskar Lindgren är forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.