Genomförda seminarier

Seminarium 14 juni: Europeiska kommissionen i halvtid: Vad har uppnåtts?
När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande mandatperioden. När halva perioden nu har gått är det dags att ta temperaturen. Vad har Juncker-kommissionen egentligen...
Seminarium 28 april: Framtidens EMU
Hur EMU kommer att utvecklas i framtiden är i dag i högsta grad en öppen fråga. I Sieps-rapporten ”Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen” analyserar Lars Calmfors EMU:s regelverk och diskuterar möjliga vägar framåt. Vid seminariet diskuteras såväl rapporten som EMU:...
Seminarium 24 mars: Romfördraget och EU:s framtid
Den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer för att markera att det är 60 år sedan Romfördraget – som lade grunden för dagens EU – undertecknades. Storbritanniens avsikt att lämna unionen och ett flertal europeiska val påverkar jubileumsstämningen. Till det kommer att medlemsländerna har olika...
Vad vill Storbritannien? Brexit och den politiska dynamiken
För över ett halvår sedan röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att Storbritannien ska lämna EU. Men vad har hänt sedan dess och vad kan vi vänta oss framöver? Vid det här seminariet kommer vi att diskutera lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i...
1 december Solidarisk asylpolitik i EU – mer än tomma ord?
Enligt EU:s fördrag ska unionens politik för gränskontroll, asyl och invandring styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. EU har också beslutat att medlemsstaterna ska dela på ansvaret för asylsökande, bland annat att asylsökande från Italien och Grekland ska omfördelas till...
7 september Svenska domstolar – beskyddare av europarätten eller väktare av den inhemska rättsordningen?
Sverige fick under föregående decennium kritik från EU-kommissionen för att svenska domstolar sällan hörde av sig till EU-domstolen för tolkning av EU-rätten inom ramen för s.k. förhandsavgöranden. Sedan dess har det kommit ny rättspraxis och den svenska lagen har ändrats. Under seminariet...
Efter den brittiska folkomröstningen: Hur gick det och vad händer nu?
Den 23 juni tar de brittiska väljarna ställning till om landet ska vara kvar som EU-medlem eller lämna unionen. Debatten inför folk­omröstningen har varit intensiv och opinions­mätningarna tyder på att resultatet kan bli mycket jämnt. Vid det här ­seminariet diskuteras konsekvenserna av ut­fallet...
24 maj Fördjupningen av EMU: hur påverkar den Sverige?
För­djupningen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är en aktuell fråga bland euro­länderna. Denna fördjupnings­process kräver en bred diskussion, även i länder utanför euro­zonen. Hur påverkas Sverige när euro­länderna tar ytterligare steg mot ökad integration? Hur ställer sig Sverige till...
18 maj EU-domstolen som arena för konfliktlösning
EU-domstolen har en central roll i EU. Dess betydelse som politisk arena för konflikter om hur EU:s lag­stiftning ska tolkas är mindre känd. Vid det här seminariet presenterar Sieps en rapport, baserad på ett unikt material, som analyserar hur EU:s medlems­stater positionerar sig inom ramen för...
Seminarium 8 april Dublinförordningen: Varför fungerar den inte och vad måste förändras?
Dublin­förordningens in­byggda svag­heter har tydlig­gjorts under senare tids flykting­situation i Europa. Europeiska kommissionen väntas inom kort presentera ett förslag till reformering av förordningen. Vad innebär för­slaget och vad betyder egentligen Dublin­förordningen för EU:s mål om en...
Seminarium 16 mars: EU:s yttre gränser
Frågan om EU:s yttre gränser ligger tillsammans med migrationsfrågan högt på den europeiska dagordningen. Det här seminariet – som är ett samarbete mellan Europeiska kommission och Sieps – behandlar kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevakningsmyndighet och består av två delar....
1 februari Gränser och illegal invandring i EU
Pappers­lös migration kan bli en av årets mest diskuterade frågor. Vid seminariet "Gränser och illegal invandring i EU", analyserar och diskuterar fram­stående forskare och experter människo­smuggling, människo­handel och pappers­lös migration i EU. TalareIlse van Liempt, docent, Utrechts...
14 December The EU-China strategic partnership: Challenges and prospects in a changing world
I år är det 40 år sedan diplomatiska för­bindelser mellan EU och Kina etablerades, idag ett av de viktigaste bi­laterala partner­skapen i världen. Vid det här seminariet presenterar Sieps en ny publikation som analyserar det strategiska partner­skapet mellan EU och Kina. För­fattarna kommer att be­...
23 november Kan en union ge någon energi?
I februari 2015 presenterade Europeiska kommissionen sin strategi för skapandet av en europeisk energi­union. Syftet är bland annat att full­borda den inre energi­marknaden och säkra försörjnings­tryggheten i hela EU. Strategin in­begriper för­djupad politisk integration, omfattande gemensamma...
2 oktober Intelligence and decision-making within the Common Foreign and Security Policy
Det europeiska underrättelse­samarbetet på utrikes- och säkerhets­området har ökat i betydande om­fattning under det senaste decenniet. Vid det här seminariet presenteras den nya Sieps-publikationen Intelligence and decision-making within the Common Foreign and Security Policy av stats­vetaren...
4 september Gränser för och kontroll av EU:s straffrätt
Även om upplysnings­tidens liberal-­politiska ideal har skapat en någor­lunda gemensam straffrätts­kultur i Europa, finns fort­farande skillnader i medlems­ländernas straff­rättsliga system. Den grund­läggande tanken med upplysnings­idealen är att straffet ska användas i så begränsad ut­sträckning...
9 juni Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar - konsekvenser för EU
De pågående förhandlingarna om ett trans­atlantiskt partner­skap för handel och investeringar mellan EU och USA, förkortat TTIP, har rest en lång rad frågor när det gäller exempelvis medlems­staternas rätt att lag­stifta och deras möjlig­heter att bibehålla befintliga system inom områden där EU-...
25 maj Har EU-domstolen gjort det omöjligt för EU att tillträda EKMR?
Lissabonfördraget anger med all önskvärd tydlighet att EU skall ansluta sig till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Men i december 2014 slog EU-domstolen oväntat fast att utkastet till avtal om EU:s anslutning inte är förenligt med EU:...
8 maj Sieps medverkar på Europadagen
I samband med Europadagen arrangeras fredagen den 8 maj en rad seminarier i aktuella europafrågor. Tillsammans med Regeringskansliet svarar Sieps för seminariet ”Sveriges första 20 år i EU – lärdomar och utmaningar för framtiden”. Utrikesminister Margot Wallström presenterar regeringens EU-politik...
22 april The Nordic EU members during the crisis
Eurokrisen har på kort tid förändrat EU:s politiska karta och har ställt flera länder inför svåra politiska vägval. Vid det här seminariet presenteras publikationen Same, same but different – The Nordic EU members during the crisis, där de tre nordiska EU-ländernas hantering av eurokrisen granskas...
16 april Can the EU put an end to homophobia?
Sexuell läggning och könsidentitet har i allt större utsträckning kommit att betraktas som något som kan utgöra grund för diskriminering i såväl europeisk som nationell lagstiftning. I dag ses också homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners situation i EU som en fråga om mänskliga...
3 mars Can the EU Development Cooperation Policy reduce poverty?
Utvecklings- och biståndssamarbete är av tradition en viktig beståndsdel i EU:s utrikespolitiska arbete. Men hur kan EU utöva sin kompetens på området när varje medlemsland har sin egen biståndspolitik och då EU:s biståndspolitik dessutom konkurrerar med andra åtgärder inom ramen för EU:s...
8 december Tar EU mänskliga rättigheter på allvar?
Vad kan EU göra när medlemsstaterna kränker dessa rättigheter, vilken betydelse har EU:s stadga för grundläggande rättigheter och hur kan EU:s institutioner agera för att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna? Vid den här konferensen kommer EU:s roll när det gäller skyddet för de...
28 November EU:s strukturpolitik och Rumäniens romer
Tiggare har blivit ett allt vanligare inslag i den svenska stadsbilden, vilket har lett till en förnyad diskussion om romernas ställning i sydöstra Europa. Professor Daniel Tarschys presenterar vid det här seminariet en ny Sieps-analys där han ställer frågan om vilken skillnad EU:s strukturpolitik...
22 oktober Sociala Europa efter krisen: effekterna av EU:s ekonomiska och sociala styrning
I en tid när finanskrisen i Europa fortsätter att skörda offer, är det viktigare än någonsin att diskutera vad som egentligen händer med det som brukar kallas ”det sociala Europa”. Med de nya styrmedlen på plats har det blivit nödvändigt att återvända till de ursprungliga frågeställningarna och...
16 oktober Ungdomsarbetslöshet i EU: lärdomar från Nederländerna och Sverige
Den höga arbetslösheten bland unga i flera EU-länder utgör en allvarlig utmaning för våra samhällen och är därför en prioriterad fråga för såväl EU som EU:s medlemsstater. Den 16 oktober arrangerar Svenska institutet för europapolitiska studier och Nederländernas ambassad ett seminarium i Stockholm...
9 oktober Vad betyder amorteringar för bopriser och hushållens skulder?
I samband med finanskrisen har bostadspriserna fallit i många EU-länder. Samtidigt verkar den höga skuldsättningen ha förstärkt den ekonomiska nedgången i flera länder. I Sverige har det medfört att inte minst frågan om amorteringskrav har hamnat högt på den politiska dagordningen. Vid det här...
28 maj Valet är över - vad händer nu?
Valet till Europaparlamentet den 22-25 maj har beskrivits som det viktigaste hittills. Med den ökade makt som följer av Lissabonfördraget kommer det nya parlamentet att fatta beslut om en rad för EU-samarbetet avgörande frågor. Vid det här eftervalsseminariet diskuteras konsekvenserna av...
17 april Vad står på spel i valet till Europaparlamentet i maj?
Valet till Europaparlamentet i maj 2014 är det hittills viktigaste. Med de nya befogenheter Lissabonfördraget ger parlamentet kommer den framröstade majoriteten att kunna forma EU:s politik på många viktiga områden. För första gången kommer också den nya majoriteten att formellt ”välja” ordförande...
8 april Är framtida fördragsändringar i EU möjliga?
Den ekonomiska krisen i Europa har väckt nytt liv i frågan om framtida fördragsändringar. Kravet på enhällighet har dock visat sig vara ett hinder för en snabb lösning på de svåra problem krisen har blottlagt. En majoritet av EU:s medlemsländer har därför visat sig beredda att frångå det vanliga...
13 februari Arbetslöshet och utanförskap bland unga i Europa
Den globala finansiella krisen har drabbat den unga arbetskraften särskilt hårt. Ett stort problem är att det nu finns många unga som har hamnat vid sidan av samhället och som varken arbetar eller studerar. Detta har gett upphov till begreppet NEET, som står för ”not in employment, education or...
7 februari De nationella parlamentens roll under eurokrisen
Nationella parlament anses ha förlorat makt som en följd av europeisk integration. Hur har då den snabba utvecklingen under eurokrisen påverkat de nationella parlamenten? Vid det här seminariet kommer forskarna Katrin Auel och Oliver Höing att presentera sin gemensamma analys av hur de nationella...
12 december The interface between the EU and International Law
I fördraget om Europeiska unionen anges att EU i sina relationer med omvärlden ska försvara och främja unionens värden och intressen. Man ska också verka för ”strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga”. Vid det här...
11 December Regulating Lifestyles in Europe: Tobacco, Alcohol and Unhealthy Diets
Det senaste decenniet har EU vidtagit en rad åtgärder i syfte att förebygga icke-smittsamma sjukdomar. Att med hjälp av regleringar försöka bromsa så kallade livsstilssjukdomar är dock inte okontroversiellt och det krävs noggranna överväganden på såväl EU-nivå som i medlemsländerna för att med...
25 November The Future of the Schengen System
Schengen-samarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Vid några tillfällen har det...
20 November Immigration, Integration, and "Social Tourism" in the EU
Vid årsskiftet måste kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien tas bort. Detta har orsakat en rädsla för bland annat ”social turism” i flera EU-länder. Vid det här seminariet presenterar Sieps en ny rapport som undersöker de svenska erfarenheterna...
8 October The European Council - the Union's new power centre
Den grundläggande uppgiften för Europeiska rådet – huvudsakligen EU-ländernas stats- eller regeringschefer – har varit att dra upp riktlinjerna för EU:s politik på lång sikt. Rådets inflytande har dock gradvis ökat.  Med Lissabonfördraget fick rådet status som en av EU:s institutioner, under...
17 September - The German elections: What to expect for Germany and Europe
Den 22 september går Tyskland till val. Trots landets centrala roll i det europeiska samarbetet – inte minst när det gäller att lösa eurokrisen – har EU varit närmast en icke-fråga i valrörelsen. Den har i stället kretsat kring inrikespolitiska frågor som pensioner, lagstadgad minimilön och stöd...
27 juni - Fundamental rights and the EU
De senaste åren har det varit ökat fokus på grundläggande rättigheter. Frågor om respekt för och främjande av grundläggande rättigheter har uppmärksammats inte bara när det gäller länder som önskar bli medlemmar i EU, utan också beträffande länder som redan är EU-medlemmar. Så hur ser då...
12 juni - Ett förändrat EU - Vad betyder det för Sverige?
Den ekonomiska krisen har haft en betydande påverkan på europeisk integration. Som en följd av de påfrestningar som har drabbat framför allt den gemensamma valutan, euron, sker en omfattande fördjupning av samarbetet inom det ekonomisk-politiska området. Samtidigt frågar sig flera medlemsstater i...
10 juni - Institutions, Policies and Growth in Europe
Vad sätter fart på tillväxten? Hur kan EU:s medlemsländer skapa villkor som har bevisad positiv effekt för tillväxten? Frågorna är i hög grad relevanta, inte minst i ljuset av den alltjämt pågående finansiella och ekonomiska kris som utgör den kraftigaste nedgången i världsekonomin sedan andra...
30 maj - EU som krishanterare
Den ekonomiska krisen har visat på svagheter i EU:s och EMU:s strukturer. EU:s åtgärder för att hejda krisen har introducerats i snabb takt och det har ibland varit svårt att följa med i utvecklingen. Som underlag för att diskutera de viktigaste insatserna har Sieps tagit fram en rapport där...
6 maj - Hur har krisen påverkat EU-opinionen?
Europasamarbetet präglas fortfarande av den alltjämt rådande ekonomiska krisen. Den har inte bara påverkat medborgarnas levnadsvillkor i medlemsstaterna, utan även deras inställning till EU och euron. Andelen medborgare som har en positiv bild av EU minskar nu i snabb takt. På vilket sätt och i...
23 april - Public Procurement and the Environment - States as Market Participants in the U.S. and EU
Mot bakgrund av Europa 2020-strategin bör offentliga myndigheter använda upphandling till stöd för att uppnå gemensamma samhälleliga mål, såsom skydd av miljön och goda sociala villkor. Upphandlingsregelverket är emellertid en del av det regelverk som ska säkerställa fri rörlighet för varor och...
11 april - Housing finance in Europe in times of crisis
Den ekonomiska krisen har lyft fram vikten av en välfungerande bostadsfinansiering. Riskabla och kortsiktiga bolån samt värdepapperiseringen av dessa var viktiga orsaker till den kris vi nu befinner oss i. Bostadsfinansieringens storlek är sådan att den inte bara påverkar enskilda hushåll och...
11 Februari The EEAS two years on: Legal foundations and inter-institutional relations
Den 11 februari presenteras Sieps-rapporten EEAS 2.0 – A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service vid ett seminarium på tankesmedjan Centre for European Reform i Bryssel. Rapporten utgör en juridisk kommentar till...
How can the EU become more attractive to Foreign Direct Investments?
Utländska direktinvesteringar (FDI) anses vara en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Mot bakgrund av inre marknadsprogrammet och införandet av euron är det betydelsefullt att studera regionala utländska direktinvesteringar ur ett policyperspektiv. Vid seminariet presenterar professor José...
7 december - Is the EU ready for a common energy policy?
Energifrågan har alltid haft stor betydelse för den europeiska integrationen. Men EU:s gemensamma energipolitik – i synnerhet dess utrikespolitiska dimension – är av relativt sent datum. Växande energibehov och nödvändigheten att i en föränderlig geopolitisk kontext säkra tillgången på energi kan...
6 december The Cyprus EU Presidency - inställt!
På grund av snöovädret och inställda flyg kan vi tyvärr inte genomföra morgondagens (6/12) seminarium "The Cyprus EU Presidency". Vi beklagar. Vänligen,Sieps_______________________________________________________________________________________ Cypern övertog det roterande EU-ordförandeskapet under...
20 november - Behöver Sverige bli bättre på att genomföra EU:s regler?
Sveriges förmåga att snabbt och effektivt införa EU:s regler i svensk rätt har varierat genom åren. En relativt stor andel av klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförande av EU-regler. Eftersom EU har skärpt sanktionsreglerna för länder som...
19 november - The Venice Commission and democratic development in Europe
Konstitutionella problem är brännande diskussionsämnen i många länder. I de diskussionerna åberopas ofta utländska exempel, men också inhemska traditioner och nationella erfarenheter är av stor betydelse. Venedigkommissionen – Europarådets rådgivande organ för konstitutionella och andra rättsliga...
26 oktober – Consumer Empowerment in the EU
Konsumentmakt står i dag i hög grad på den europeiska dagordningen. Ett tydligt exempel är EU-kommissionens nya Strategi för konsumentpolitiken i EU. Men vilken ställning har egentligen EU:s 500 miljoner konsumenter? Hur ser deras inflytande ut och hur kan det stärkas? Syftet med detta seminarium...
3 oktober - Why does legitimacy matter to the monetary union?
Den ekonomiska krisen i Europa har förnyat debatten om den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Diskussionen har huvudsakligen fokuserat på ekonomiska aspekter av den monetära unionens utformning, medan andra faktorer har förbisetts. Vid seminariet presenterar professor Christopher Lord...
28 September - The Council of the European Union - How do member states vote?
Europeiska unionens råd – mer känt som ministerrådet – är EU:s viktigaste lagstiftande organ och dess mest betydelsefulla EU-institution. Men fortfarande är kunskapen om hur rådet fattar beslut och hur medlemsländerna röstar bristfällig. Vid seminariet presenterar Wim Van Aken rapporten Voting in...
28 augusti - Håller den svenska modellen?
Den svenska förvaltningsmodellen framhålls ofta som ett föredöme i internationella sammanhang men i ett EU-perspektiv har den ifrågasatts. Är det till exempel möjligt för regeringen att i längden ta ett samlat ansvar för självständiga myndigheters agerande i förhållande till EU? En annan fråga är...
29 maj - Det danska ordförandeskapet
Den pågående krisen i Eurozonen har inneburit stora utmaningar för det nuvarande danska EU-ordförandeskapet. Danmark, liksom Sverige, är inte med i eurosamarbetet och har därför delvis befunnit sig utanför det mest avgörande beslutsfattandet under det första halvåret 2012. Dessutom har i dag...
25 May - The external dimension of the EU’s area of freedom, security and justice
Det som i EU kallas ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” ses oftast som ett politikområde som bara omfattar unionen men det har också en viktig internationell dimension. Efter flera initiativ från Europeiska rådet har EU blivit en global kraft inom områden som migration, kampen mot...
10 maj - Hur påverkas EU-opinionen av krisen?
Europasamarbetet genomgår just nu en svår kris. Den gemensamma valutan är satt under hård press. Toppmöten avlöser varandra och nya åtgärder presenteras kontinuerligt. Den uppkomna situationen påverkar relationerna mellan medlemsstaterna men också mellan medborgarna, deras folkvalda och EU. I många...
9 maj - Hur står sig Europa i konkurrensen?
På Europadagen den 9 maj arrangerar Sieps tillsammans med Regeringskansliet ett seminarium som diskuterar Europas konkurrenskraft. Kommer EU att förvandlas från ekonomiskt kraftcentrum till världens största museum eller går utvecklingen att vända? TalareBirgitta Ohlsson, EU-ministerPontus...
18 april - Europaforum, Hässleholm: Eurokrisen - lärdomar från EMU-utredningen
Efter en omfattande utredning av om Sverige skulle ansluta sig till euron, landade den så kallade EMU-utredningen i rekommendationen att "vänta och se". Vid seminariet deltar tre av EMU-utredningens ledamöter och en före detta minister i ett samtal om den pågående eurokrisen sett i ljuset av 1996...
6 mars - Tillståndet i den europeiska ekonomin: 2012 års EEAG-rapport
Obs! Ny lokal Den europeiska statsskuldkrisen har satt eurosamarbetet i gungning och medfört att den europeiska integrationsprocessen påskyndats. Den 6 mars presenterar en grupp ledande nationalekonomer i European Economic Advisory Group (EEAG) den årliga rapporten om Europas just nu mest brännande...
14 december - The Polish Presidency of the EU Council
Den pågående krisen i Eurozonen har inneburit stora utmaningar för det nuvarande polska EU-ordförandeskapet. Polen, liksom Sverige, är inte med i eurosamarbetet och har därför delvis befunnit sig utanför det mest avgörande beslutsfattandet under det andra halvåret 2011. Dessutom har i dag...
8-9 december - Konferens om Sociala Europa
Förhållandet mellan ekonomiska målsättningar och sociala ambitioner har alltid varit omdiskuterat i det europeiska samarbetet.  Inte minst i tider av ekonomisk kris prövas medlemsländernas förmåga att förena den inre marknadens krav med en socialpolitik i medborgarnas intresse. Mot den bakgrunden...
9 december - Sociala Europa för konsumenter, medborgare och arbetstagare
Seminariet är det andra av tre seminarier som hålls i samband med Sieps konferens Sociala Europa. Talare Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, professor i juridik, Stockholms universitetChristian Joerges, professor i juridik, Universität Bremen, Tyskland KommentatorMats Engström, samhällspolitisk chef...
9 december - Allmännyttiga tjänster - lokala intressen
Seminariet är det sista av tre seminarier som hålls i samband med Sieps konferens Sociala Europa. TalareCaroline Wehlander, doktorand i juridik, Umeå universitetUlf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Stockholms universitetJörgen Hettne, forskare i juridik, Sieps ModeratorBruno de...
8 december - Sociala Europa i tider av ekonomisk kris
Seminariet är det första av tre seminarier som hålls i samband med Sieps konferens Sociala Europa. TalareGiuseppe Bertola, professor i nationalekonomi, EDHEC Business SchoolKarolina Zurek, forskare i juridik, SiepsPaolo Graziano, lektor i statsvetenskap, Università Bocconi, Italien...
28 november - Juridik, politik och klimatförändringar: EU:s strategi inför Durban
I december 2011 samlas EU och övriga berörda parter i Durban för att försöka nå en uppgörelse om utsläppsminskningar efter 2012, när Kyotoprotokollets första avtalsperiod löper ut. EU har varit en ledande aktör i klimatförhandlingarna sedan Riokonferensen 1992. Givet det nuvarande dödläget i...
26 oktober - EU och den svenska välfärden
Ansvaret för att tillhandahålla välfärdstjänster i Sverige ligger i hög grad på kommuner, landsting och regioner. Detta gäller bland annat ansvaret för att människor har tillgång till bostäder, hälso- och sjukvård, avfallshantering och utbildning. Det faktiska utförandet är emellertid ofta en...
13 oktober - EU, euron och krisen
Den pågående statsfinansiella krisen präglar i hög grad Europa. För att fördjupa kunskaperna om krisen och de insatser som nu görs inom ramen för EU-samarbetet, bjuder Finansutskottet i samarbete med Sieps in till seminarium. Underlag för diskussionen är ett antal nyligen framtagna analyser av...
6 oktober - Organiserade intressen i Europeiska Unionen
Kan EU:s demokratiska legitimitet öka genom att intresseorganisationer involveras mer i beslutsprocessen? Statsvetarna Thomas Persson och Karl-Oskar Lindgren har undersökt frågan med utgångspunkt i den process som ledde fram till EU:s nya kemikalielagstiftning REACH. De presenterar resultaten av...
29 september - EU och den svenska vargjakten
Att frågan om den svenska vargjakten numera står högt på EU:s dagordning kan knappast ha undgått någon. EU-kommissionen har ifrågasatt den svenska förvaltningen av varg och den svenska regeringen svarade nyligen med att ersätta 2012 års licensjakt med utökad skyddsjakt. Frågan är kontroversiell och...
Almedalen 6 juli - Vad händer med Europas pensionssystem?
Att Europas befolkning lever allt längre samtidigt som arbetskraftens andel minskar innebär en stor utmaning för EU:s medlemsländer. Påskyndad av finanskrisen har därför pensionsfrågan hamnat högt på den politiska dagordningen, och inom EU förs nu en diskussion om framtidens europeiska...
21 juni - Achieving Europe's R&D Objectives: Delivery Tools and Role for the EU Budget
Europeiska unionens politik för forskning (FoU) har fått förnyad aktualitet. Den är central i såväl EU:s budgetöversyn som i den så kallade Europa 2020-strategin, där man betonar målet att öka nivån på FoU-investeringarna i EU till tre procent av BNP. Seminariet diskuterar styrkor och svagheter i...
17 juni - Korruption i Europa
Samhällsstyrningens kvalitet varierar inom Europa, både mellan och inom länder. Vid seminariet presenterar författarna till rapporten Korruption i Europa sin analys av de regionala skillnaderna. De presenterar nya och unika data för samhällsstyrningens kvalitet inom EU samt lärdomar från ett antal...
14 juni - Regional Disparities and Regional Policy in the European Union
Målet att minska de ekonomiska klyftorna mellan EU:s regioner är inskriven i EU:s fördrag. En viktig aspekt i diskussionerna om EU: s så kallade sammanhållningspolitik är hur EU: s regioner ska rangordnas i termer av deras respektive välståndsnivåer. Denna rangordning bestämmer till stor del om en...
17 maj: Tillståndet i den svenska EU-opinionen
Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har sedan Sverige blev medlem förändrats påtagligt. Förra året presenterade Sieps och SOM-institutet data som visade att det för första gången sedan 1996 fanns en majoritet för medlemskapet. Men hur har svenskarnas inställning till EU påverkats av...
12 Maj: The EU as a Global Actor - Lessons from the Arab Spring
The Lisbon Treaty emphasized the need for a more coherent and comprehensive European foreign policy – and supposedly gave the EU the institutional tools to carry it out. More than one year on, and in the midst of a 'stress test' from the Arab uprisings, how well are these goals being accomplished?...
Europadagen 9 maj: EU:s långtidsbudget - vad ska EU satsa sina pengar på?
Även om EU:s medlemsstater är ambitiösa när det gäller att staka ut nya mål för unionen, är de mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppfylla dessa målsättningar. Frågan är om ens EU:s samlade BNI skulle räcka till för att finansiera genomförandet av alla de mål och ambitioner...
Europadagen 9 maj: När allmänintresset möter marknaden - EU och kommunerna i praktiken
Kommuner, landsting och regioner bär i Sverige ansvar för att människor har tillgång till bl.a. bostäder, hälso- och sjukvård, avfallshantering och skola. Det handlar om kommunala uppgifter som är av allmänt intresse för alla medborgare. Många av dess uppgifter finns samtidigt på områden där...
13 april Europaforum Hässleholm: EU och kommunerna - juridiska utmaningar
EU-rättens konsekvenser för kommunerna har blivit allt tydligare sedan Sverige gick med i EU. Områden som har uppmärksammats på senare tid är bostadspolitik, avfallshantering och sjukvård. Det är framförallt EU:s statsstöds- och upphandlingsregler som vållar problem. På seminariet diskuteras vilka...
29 mars EU-rätten, Ungern och pressfriheten
I slutet av december förra året antog det ungerska parlamentet en ny medielag. Den kritiserades omedelbart för att utgöra ett hot mot pressfriheten och för att vara oförenlig med EU-rätten. Även Europeiska kommissionen ifrågasatte lagens konstruktion och effekter, vilket ledde till den omarbetade...
21 mars Which Economic Governance for the European Union?
Suveräniteten över den ekonomiska och monetära unionen, EMU, är i grunden delad. Penningpolitiken är gemensam på EU-nivå medan finanspolitiken är nationell. Efter en mycket turbulent period med bank- och skuldkriser har debatten tagit fart om hur den ekonomiska delen i EMU ska fyllas med ett...
21 mars i Bryssel: The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy
Utvidgningen har ofta betecknats som "EU:s största framgång" och den har otvivelaktigt varit ett av unionens mest betydelsefulla åtaganden under de två senaste decennierna. Men i och med att ett stort antal länder relativt nyligen har blivit medlemmar, har en rad brister uppdagats när det gäller...
9 mars i Bryssel: The Next Long-Term Budget: What Should Go In? What Should Go Out?
Förberedelserna för EU:s kommande långtidsbudget är i full gång. I den senaste halvtidsöversynen lyfte Europeiska kommissionen fram betydelsen av att prioritera investeringar som främjar europeiska kollektiva nyttigheter. Det har länge funnits en samsyn bland experter på området om att sådana...
8 mars The 2011 Report on the European Economy by the European Economic Advisory Group
Den 8 mars presenterar en grupp ledande nationalekonomer i European Economic Advisory Group (EEAG) sin översikt över Europas mest brännande ekonomiska frågor och ger samtidigt en prognos för den europeiska ekonomin. I 2011 års rapport diskuteras möjligheterna och utmaningarna för euron samt de...
22 februari Europa och finanskrisen - lärdomar från psykologin
Den finansiella krisen har producerat en rad nationalekonomiska analyser och finansmarknadsreformer har följt i ett rasande tempo. I forskningsrapporten The Financial Crisis  - Lessons for Europe from Psychology tar Professor Henry Montgomery analysen ett steg längre genom att betrakta den...
13 januari - Har den öppna samordningsmetoden en framtid?
Den öppna samordningsmetoden är en relativt ny form av samarbete mellan EU:s medlemsländer. Den används för att anpassa ländernas nationella politik så att vissa gemensamma mål kan uppnås. Men metoden är kontroversiell. Kritikerna hävdar att effekterna inte är så stora, medan anhängarna menar att...
2 december The Belgian EU Presidency
EU:s nuvarande ordförandeland Belgien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om nya initiativ inom det ekonomisk-politiska området samt hantera den ekonomiska krisens fortsatta förlopp. Vidare har den praktiska tillämpningen av Lissabonfördraget varit en...
29 november The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy
Ofta betecknad som "EU:s största framgång", har utvidgningen utan tvekan varit ett av de mest betydelsefulla åtagandena från Europeiska Unionens sida under de senaste decennierna. Att ett stort antal länder relativt nyligen har blivit medlemmar har dock avslöjat en rad brister när det gäller hur...
15 oktober Fifteen years on: Finland and Sweden in the European Union
Den 15 oktober arrangeras ett seminarium i Reykjavik om Finlands och Sveriges första 15 år i EU. Bakom initiativet står Centre for Small States Studies vid Islands universitet, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (Sieps) och Utrikespolitiska Institutet i Finland. Mer information finns på...
11 oktober Europe and Global Imbalances
Svenska institutet för europapolitiska studier och Sveriges Riksbank bjuder in till seminarium om Europa och globala obalanser. Vid seminariet presenterades rapporten A European Perspective on External Imbalances av Philip Lane. Rapporten ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den...
7 oktober Papperslös, laglös, rättslös?
Är papperslösa lagbrytare eller offer för rättsövergrepp? Under de senaste två åren har ett forskningsprojekt pågått vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, som har satt fokus på de papperslösas rättsliga ställning. Denna forskning har skett med stöd av Sieps. Under seminariet presenteras...
30 september Immigration Policy for Circular Migration
Den 30 september arrangerar Sieps ett seminarium i Bryssel om cirkulär migration, där professor Per Lundborg vid Stockholms universitet presenterar rapporten Immigration Policy for Circular Migration. En orsak till varför det inom EU förs diskussioner om en politik för cirkulär migration är rädslan...
24 augusti Analys av det svenska ordförandeskapet - I Europas tjänst
Välkommen till ett seminarium som utvärderar det svenska EU-ordförandeskapet andra halvåret 2009, i samband med att SNS presenterar en ny bok med titeln I Europas tjänst. Under den allvarligaste globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet föll det på Sveriges lott att ta över ordförandeklubban i...
9 juli External Action and Representation of the European Union: Implementing the Lisbon Treaty
Sieps, i samarbete med Centre for the Law of EU External Relations, CLEER, och Leuven Centre for Global Governance Studies bjuder in till konferens i Bryssel om den europeiska utrikestjänsten - European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget. Mer information om...
22 juni Vad händer med EU:s nya utrikestjänst?
De senaste månaderna har vi kunnat se en ökad aktivitet i frågan om att skapa den europeiska utrikestjänst (EEAS) som skisseras i Lissabonfördraget. Hur den i detalj kommer att utformas och fungera är alltjämt oklart, men vid det här seminariet diskuteras frågan mot bakgrund av en ny Europapolitisk...
20 maj Fortsatt positiva opinionsvindar för EU?
Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap genomgått en kraftig förskjutning. Förra året presenterade Sieps och SOM-institutet nya data som visade att stödet för EU var det största sedan Sverige blev medlem 1995. Trenden visade att alltfler svenskar...
11 maj Lissabonfördraget och EU:s sociala underskott
Debatten om EU:s sociala underskott har fått förnyad aktualitet genom domar från EU-domstolen i mål som Laval och Rüffert. Vid seminariet presenteras en ny europapolitisk analys som reser frågan huruvida EU blir mer socialt med det nya fördraget. Analysen behandlar de förändringar av social...
10 maj The 2010 Spanish EU Presidency
Sieps arrangerar varje halvår ett seminarium om det sittande ordförandeskapet i EU. Det nuvarande ordförandelandet Spanien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning under det kommande decenniet, den akuta...
14 april Hanteringen av den ekonomiska och finansiella krisen under ordförandeskapet - vad hände?
Den ekonomiska och finansiella krisen var en av de viktigaste frågorna på bordet under Sveriges ordförandeskap i EU. Resultatet, som föregicks av stundtals svåra förhandlingar, blev ett politiskt beslut om ett nytt ramverk för tillsyn av EU:s finansmarknad. I en ny Sieps-analys gör Jonas...
13 april Upphandling och arbete i EU – Hur stort är utrymmet för sociala hänsyn?
Finns det utrymme för att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor? Ja, menar Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun som för Sieps räkning skrivit rapporten Upphandling och arbete i EU....
16 mars Förhandsavgöranden av EU-domstolen – Svenska domstolars hållning
Genom medlemskapet i EU har de svenska domstolarna fått en roll som de tidigare inte har haft. De ingår numera i en europeisk rätts- och domstolsordning, som omfattar hela EU och där de utgör EU-rättens nationella arm. De svenska domstolarnas praxis när det gäller att begära förhandsavgörande från...
11 mars Att förenkla regler och lagar – svårigheter och förslag till lösningar
Enklare regler och lagar är numera en uttalad målsättning på såväl europeisk som nationell nivå. EU-kommissionen driver på för att medlemsstaterna ska minska de administrativa bördorna - inte minst för företag – och kräver att länderna i förväg genomför konsekvensutredningar av föreslagna regler...
26 februari The European Economy in Focus
Den 26 februari 2010 presenteras den årliga rapporten från European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESIfo, som utöver en makroekonomisk översikt över den europeiska ekonomin fokuserar på hur vi ska ta oss ur den ekonomiska krisen utan att sätta långsiktiga målsättningar på spel. Rapporten...
27 januari Slutbetyg på EU-ordförandeskapet
Sverige innehade under sex utmanande månader ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Nu tittar vi i backspegeln och sätter slutbetyget för det svenska ledarskapet.  Medverkande:Gustaf Lind, statssekreterare utrikes- och EU-frågor, Statsrådsberedningen Göran von Sydow, utredare, Sieps Annika...
17 december Invandringspolitik för cirkulär migration
Cirkulär migration är ett centralt begrepp i EU:s framtida migrationspolitik. Det grundläggande syftet är att den internationella rörligheten för arbetskraft ska effektivisera både ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier samtidigt som riskerna med så kallad "brain-drain" undviks. I en ny...
9 december The Eastern Partnership: an appraisal at the end of the Swedish Presidency
EU:s östliga partnerskap lanserades i maj 2009 och syftar till ett närmare samarbete mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det svenska ordförandeskapet är under hösten ansvarigt för att utveckla partnerskapet och ge det ökad konkretion. En särskilt utmanande uppgift i detta...
2 december Sverige och EMU - ett seminarium om eurosamarbetet
Sieps bjuder in till seminarium om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen (EMU), i samarbete med riksdagens EU-nämnd. Syftet är att ge kunskap och utrymme för reflektion kring de politiska och ekonomiska erfarenheterna av eurosamarbetet samt eventuella konsekvenser av Sveriges val att...
1 december Transatlantic Relations in Perspective: Roads to Deepened Cooperation
Det internationella samfundet befinner sig i ett läge med synnerligen stor osäkerhet. Världsekonomin präglas av den ekonomiska och finansiella krisen vilket har fått till följd att såväl den ekonomiska världsordningen som handelsfrågor har återkommit på dagordningen. Den amerikanska...
23 november Stormakt i sex månader
Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta innebär att Sverige är en ”vikarierande global stormakt”. Vad vill då Sverige med...
19 november Stormakt i sex månader
Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta innebär att Sverige är en ”vikarierande global stormakt”. Vad vill då Sverige med sitt...
19 november Stormakt i sex månader - lunchseminarium
Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta innebär att Sverige är en ”vikarierande global stormakt”. Vad vill då Sverige med sitt...
13 november Är billig tjänsteimport mer orättvis än billig varumimport?
Frågan om låglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EU eller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet har de senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverige symboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten. I den nya Sieps-rapporten...
10 november The Swedish Presidency: European Perspectives
Det svenska ordförandeskapet i EU närmar sig den avgörande slutspurten. Som del av Sieps kontinuerliga bevakning av ordförandeskapen i EU arrangeras ett seminarium som belyser vad som hittills uppnåtts samt vad som krävs för ordförandeskapet ska lyckas med sina målsättningar. I syfte att förstå...
23 oktober Reforming the EU Budget: Recommendations for Policy-Makers
Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdar Filipa Figueira, Associate Research Fellow vid CEPS i Bryssel, att den befintliga forskningen på området inte ger ett tillräckligt...
7 oktober Stormakt i sex månader
Stormakt i sex månader - Det svenska EU-ordförandeskapet och EU:s utvidgning Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta...
16 september Which Common Policy for Agriculture and Rural Areas beyond 2013?
Med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU, inbjuder Sieps och Notre Europe specialister, politiska beslutsfattare, tjänstemän från kommissionen och forskare för att diskutera frågan "Vilken gemensam politik för jordbruk och landsbygd efter 2013?"  Dessa tankesmedjor inbjuder företrädare...
25 augusti Stormakt i sex månader
Stormakt i sex månader - Det svenska EU-ordförandeskapet och dess prioriteringar Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta...
29 juni Europas val och ordförandeskapets kval
Almedalen, Visby, den 29 juni 2009 Inledning Lars Adaktusson, journalist 10.05–11.00 Folkviljan och EU – resultatet av det svenska Europavalet Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Det nya politiska Europa – Europaparlamentet efter valet Göran von Sydow, utredare,...
17 juni Climate Change and Energy Security in the EU: Possible Synergies?
Klimatförändring och energi kommer att stå högt på dagordningen för det kommande svenska ordförandeskapet. Energisäkerhet, liksom EU:s nuvarande och framtida energiförsörjning är viktiga aspekter i kampen mot klimatförändringar. EU: s mål är att få minst 20 procent av sin energiförsörjning från...
10 juni Europaparlamentsvalet: en första analys
Den 7 juni röstade svenskarna för fjärde gången i ett Europaparlamentsval. Tidigare val har präglats av ett lågt valdeltagande och stora svängningar i stödet för de olika politiska partierna. Generellt sett brukar regeringspartier och stora partier göra sämre ifrån sig i dessa val jämfört med...
28 - 29 maj: Swedish Presidency 2009
Swedish Presidency 2009: Finding Solidarity in the Face of Crises Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, arrangerade i samarbete med Utrikespolitiska Institutet en stor internationell konferens inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen. Anföranden av Cecilia Malmström...
14 maj: Det tjeckiska ordförandeskapet: Omstritt ledarskap i kristider
Datum: 14 maj 2009 i Stockholm Tjeckiens ordförandeskap i EU 2009 ärvde en späckad agenda efter Frankrike. Tre svåra utrikespolitiska kriser väntade den tjeckiska regeringen när den tog över ledarskapet i EU: gasdispyten mellan Ukraina och Ryssland; uppblossade strider i Gaza, och den djupaste...
11 maj: EU: Fem år efter utvidgningen mot öst
Datum: 11 maj 2009 i Hässleholm I maj 2009 är det fem år sedan EU:s östutvidgning. Utvidgningen omgärdades av såväl förhoppningar som farhågor. SNS Demokratiråd 2009 presenterade rapporten ”Europa efter utvidgningen” som undersöker vad utvidgningen inneburit för EU:s institutioner, de nya...
7 maj: Empowering national courts in EU law
Datum: den 7 maj 2009 i Stockholm Nationella domstolar har avgörande betydelse för att EU:s rättssystem ska fungera. I juli 2008 antog Europaparlamentet en resolution där de nationella domstolarnas roll framhölls. Enligt resolutionen måste dialogen mellan nationella domstolar och EG-domstolen...
21 april - Migration as Foreign Policy?
Datum: den 21 april 2009 i Stockholm Den externa dimensionen av EU:s migrations- och asylpolitik får en allt mer framträdande roll. EU:s roll som global aktör öppnar för nya möjligheter på migrationsområdet men också ett större ansvar gentemot tredje land. Under Sveriges ordförandeskap i EU under...
14 april - EU Budget Reform - Insights from Theory
Datum: den 14 april 2009 i Stockholm EU:s pågående budgetöversyn skapar fundamentala frågor om vad EU är och bör göra. Budgetöversynen syftar till att skapa en budget som är bättre anpassad att möta framtida utmaningar. I rapporten från Sieps presenterade professor Iain Begg en innovativ analys där...
25 mars - Europas ekonomi under luppen 2009
Datum: den 25 mars 2009 i Stockholm John Hassler, professor i nationalekonomi, presenterade årets rapport från EEAG - European Economic Advisory Group vid CESifo i München vid ett seminarium som arrangerades av Sieps och SNS. Utöver en makroekonomisk prognos av den europeiska ekonomin innehåller...
29 januari - Utrikespolitiska utmaningar för Obama
Datum: den 29 januari 2009 i Stockholm Den nya amerikanska administration ärver ett antal stora och svårlösta utmaningar från president Bush, däribland krigen i Irak och Afghanistan, risken för ett kärnvapenbeväpnat Iran, ett återuppvaknat Ryssland och en allt mer pressad tidsplan i förhandlingarna...
Det franska ordförandeskapet 2008
Datum: 3 december 2008 i Stockholm Det franska ordförandeskapet i EU under hösten 2008 utspelas under en intensiv period, både på det globala planet och inom EU. Ordförandeskapets dagordning har påverkats av flera stora utmaningar såsom stridigheterna i Georgien, den globala finanskrisen och...
Utrikespolitiskt konvent: Vad händer med Lissabonfördraget?
Datum: 9 oktober 2008 i Stockholm Vad händer med Lissabonfördraget? Detta seminarium var en del av arrangemanget Utrikespolitiskt konvent 2008. Medverkande: Carl Fredrik Bergström, forskare, Sieps Anna Kinberg-Batra, ordförande, riksdagens EU-nämnd Ulf Holm, ledamot, EU-nämnden Länk till...
Politiseringen av energisäkerhetsfrågan
Datum: 9 oktober 2008 i Stockholm Det senaste decenniet har inneburit drastiskt förändrade förutsättningar för en gemensam europeisk energipolitik. Bland annat har en ökad volatilitet på energimarknaderna, ett ökat beroende av externa energileverantörer efter utvidgningen samt en ökad efterfrågan...
Invandringen från de nya EU-länderna och den svenska välfärdsstaten
Datum: 22 september 2008 i Stockholm Inför EU:s östutvidgning i maj 2004 uppstod en hetsig diskussion kring så kallad ”social turism” och eventuella negativa effekter på den svenska arbetsmarknaden. Sieps presenterade en rapport som analyserar effekterna av en fri arbets-kraftsrörlighet vis-à-vis...
Sieps årskonferens 2008:Global Challenges to Development - The EU's Role in a Changing World Economy
Datum: 3 september 2008 i Stockholm Under 2008 har en dramatisk och till synes plötslig utveckling i världsekonomin ägt rum. Bland de mest uppmärksammade händelserna räknas den amerikanska bolånekrisen, de stadigt ökande råvarupriserna och ett underliggande hot om räntehöjningar mot bakgrund...
Makt, inflytande och Lissabonfördraget
Datum: 11 juli 2008 i Visby Vad händer nu? Vilka är de mest genomgripande förändringarna i förhållande till nuvarande fördrag och hur kommer Lissabonfördraget att påverka makt-strukturen i EU? Kan fördraget träda i kraft nu när folkomröstningen på Irland resulterade i ett nej och hur kommer den...
Sverige, EU och den globala utvecklingspolitiken
Datum: 12 juni 2008 i Stockholm Politiken för global utveckling förs idag med ett stort antal medel och av ett stort antal aktörer. EU och dess medlemsländer är en viktig aktör på området bland annat genom sin tyngd på handelsområdet och som världens största biståndsgivare. Vid seminariet...
Hur ändras EU? Om Lissabonfördraget
Datum: 7 april 2008 vid Europaforum i Hässleholm Lissabonfördraget är EU:s nya grundfördrag och förväntas träda i kraft 2009. Vid seminariet presenterades ett utkast till rapporten Lissabonfördraget som analyserar Lissabonfördragets innehåll samt diskuterar varför det har kommit till och vilka...
Det slovenska ordförandeskapet: En preliminär utvärdering
Datum: 28 maj 2008 i Stockholm Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen. Slovenien är den första post-socialistiska...
Think Global - Act European Seminarium
Datum: 23 maj 2008 i Paris Projektets syfte är att i samarbete med andra europeiska institut och organisationer ge forskningsbaserad input i frågor som prioriteras av de franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen.   Projektet, som leds av de franska instituten Notre Europe och The...
Ökat opinionsstöd för EU
Datum: 21 maj 2008 i Stockholm Nästan hälften av svenskarna är nu positiva till medlemskapet och de senaste mät-ningarna visar att stödet är starkare än i någon tidigare mätning. Vid seminariet presenterades analysen Ökat opinionsstöd för EU av Sören Holmberg som visar att kända mönster i...
From Borders in Space to Borders in the Mind
Datum: 16 maj 2008 i Stockholm Hur har EU:s identitet påverkats av den kulturella mångfald som blivit följden av utvidgningen från 15 till 27? Kan Europas breda spektrum av kultur och traditioner stimulera och bidra till den pågående integrationsprocessen? Konferensen var ett gemensamt svenskt-...
EU:s externa representation och agerande: sammanhållning och gränsdragningsproblem inom GUSP/ESFP
Datum: 12 maj 2008 i Stockholm Under de senaste årtiondena har det skett en betydande utveckling av EU:s externa politik – i synnerhet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhets- politiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Denna utveckling har inneburit...
Utvecklingen av EU:s livsmedelspolitik: från fri rörlighet till folkhälsa
Datum: 21 april 2008 i Stockholm Från jord till bord - så lyder kommissionens slogan för EU:s livmedelslagstiftning. Den ska representera det helhetsgrepp som tillämpas på livsmedelsområdet. Detta helhetsgrepp är ett resultat av den översyn av EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet som inleddes...
EU:s budgetöversyn 2008/9
Datum: 14 april 2008 i Bryssel  I maj 2006 kom rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen överens om att låta Europeiska kommissionen genomföra en ”fullständig och omfattande översyn” av den gemensamma budgeten och att rapportera resultaten 2008/9. Den 15 april 2008 avslutade kommissionen...
Europas ekonomi under luppen
Datum: 5 mars 2008 i Stockholm Vid detta seminarium presenterade Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, den årliga rapporten från EEAG, European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESifo i München. Årets rapport Europe in a Globalised World innehåller en bedömning av den närmaste tidens...
Prioriteringar under de svenska och tjeckiska ordförandeskapen
Datum: 4 mars 2008 i Stockholm Sverige är ordförande i EU:s ministerråd andra halvåret 2009. Frankrike och Tjeckien håller i ordförandeklubban andra halvåret 2008 respektive första halvåret 2009. De tre länderna förbereder nu tillsammans med Rådssekretariatet det gemensamma 18-månaders-...
Security of Energy Supply. EU-Russia and Transit Countries
Datum: 31 januari 2008 i Stockholm Vid seminariet presenterade Chloé Le Coq, SITE, och Elena Paltseva, Köpenhamns universitet, hittills obeaktade försäkrings-ekonomiska problem som följer av en gemensam energipolitik. Vid seminariet presenterades rapporten Common Energy Policy in the EU: The Moral...
Kommuners och regioners kanal i fördraget
Datum: 13 december 2007 i Stockholm EU-medlemskapet har öppnat nya kanaler för kommunalt och regionalt påverkans-arbete och har medfört ett behov av att självständigt bevaka sina intressen på EU-nivå. Vid detta seminarium presenterades rapporten Svenska kommuners och regioners kanaler till Bryssel...
Det portugisiska ordförandeskapet
Datum: 7 december 2007 i Stockholm För det nuvarande ordförandelandet Portugal har frågan om att slutföra förhand-lingarna av det så kallade Reform- eller Lissabonfördraget varit dominerande. Förväntningarna om att detta ska föras i hamn vid toppmötet i december är stora. Vidare har EU:s relationer...
The EU Budget Review: Possibilities and Challenges for the Future
Datum: 6 november 2007 i Bryssel The Centre for European Policy Studies (CEPS) och Sieps arrangerade ett lunchseminarium i Bryssel om EU:s budgetöversyn 2008-2009. Vid seminariet presenterades analysen Agenda 2014: A Zero-Base Approach av Daniel Tarschys. Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s...
Sieps årskonferens 2007: The Purse of the European Union
Datum: 26 oktober 2007 i Stockholm Sieps årskonferens 2007 arrangerades på temat om den nu pågående översynen av EU:s budget, som förväntas avslutas 2008-2009. Vid konferensen diskuterade professor André Sapir och professor Iain Begg med Sveriges EU-minister Cecilia Malmström och...
Rumänien - från östblock till EU
Datum: 24 september 2007 i Stockholm Ett ansökarlands väg till fullt medlemskap i Europeiska Unionen är ofta lång och kravfylld. EU ställer upp en lång rad kriterier och anpassningskrav. Vid detta seminarium diskuterades Rumäniens väg till EU. De mekanismer för styrning och makt som EU använder för...
The New EU Treaty - a Big Deal?
Datum: 17 september 2007 i Stockholm Under sommaren har EU:s medlemsstater nått en överenskommelse om att återuppliva det konstitutionella fördraget och omvandla det till ett reformfördrag. Detta arbete beskrivs som tekniskt och ska göras på rekordtid. Även om kontroversiella delar i det...
Vem skapar framtidens straffrätt?
Datum: 4 juni 2007 i Stockholm Gemensamma lösningar på gemensamma problem är grunden för EU-samarbetet. Den gränsöverskridande brottsligheten är ett gemensamt problem. Straff- och straffprocessrätten är emellertid djupt förankrad i nationalstaterna, vilket gör internationellt samarbete tungrott....
Det tyska ordförandeskapet
Datum: 31 maj 2007 i Stockholm Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet i EU. Det nuvarande ordförandelandet Tyskland har bland annat prioriterat frågan om det konstitutionella fördraget. Toppmötet i mars fokuserade främst på klimatfrågan. Ordförandeskapet har...
27 april - EU-positiva opinionsvindar
Datum: den 27 april 2009 i Stockholm De senaste mätningarna av opinionen visar att stödet för EU är det största sedan Sverige blev medlem. Det är nu nästan ett majoritetsstöd för EU. Trenden visar att alltfler svenskar omfamnat EU-samarbetet men skillnader mellan olika sociala grupper har...
Positiva opinionsvindar för EU
Datum: 25 april 2007 i Stockholm Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap kännetecknats av en relativt utbredd skepsis, i synnerhet bland kvinnor och unga. Nya data visar dock att opinionen har förändrats. Förutom opinionsutvecklingen rörande medlemskapet...
Family-friendly policies and their impact on fertility rates in Europe
Datum: 16 april 2007 i Stockholm Inom EU beräknas andelen äldre i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder öka från 25 procent 2005 till 54 procent 2050. Detta är ett resultat av sjunkande födelsetal och ökad livslängd. De ökade kostnaderna för pensioner och hälsovård kommer att tynga de...
Makt och inflytande i Europeiska rådet
Datum: 2 april 2007 i Stockholm Vid Europeiska rådets möten behandlar stats- och regeringscheferna bl.a. frågor om EU:s övergripande utveckling. Den slutenhet som dessa möten präglas av har i princip omöjliggjort systematiska analyser och forskning om hur staternas ledare interagerar och vilken...
Europaforskarnas Dag
Datum: 26 mars 2007 vid Europaforum i Hässleholm Europaforum Hässleholm arrangerades våren 2007 för femte gången och uppmärksammade särskilt EU:s 50-årsfirande. Seminarierna pågick i fyra dagar. Några av årets rubriker var: Europaforskarnas dag, EU och Kina/Indien, Energiseminarium, Folkets röst i...
National Courts and EU Law
Datum: 6 och 8 december 2006 i Lund Dessa två seminarier har till syfte att öka kunskaperna om de nationella domstolarnas roll i beslutsprocessen i EU-samarbetet. De organiserades av en forskargrupp vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med Sieps. Den 6 december:...
Det finska ordförandeskapet
Datum: 5 december 2006 i Stockholm Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet i EU. Det innevarande ordförandelandet Finland har bland annat lyft frågor om den europeiska innovationskraften och EU:s nordliga dimension samt relationerna till Ryssland. Vidare har...
EU:s nordliga dimension och relationerna mellan EU och Ryssland
Datum: 27 november 2006 i Stockholm Sieps och Finlands ambassad i Stockholm arrangerade ett seminarium om utvecklingen inom EU:s nordliga dimension och relationerna mellan EU och Ryssland. Inbjudna talare var forskare från Finland, Ryssland och Sverige som belyste det aktuella ämnet från skilda...
Budgetallokering i ett expanderande EU
Datum: 27 november 2006 i Bryssel Mika Widgrén, professor vid Turku School of Economics i Åbo, utvärderar vad olika röstregler i ministerrådet innebär för kostnaderna av framtida utvidgningar av Europeiska unionen. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Bryssel. Vid seminariet presenterades...
Sieps årskonferens - Why Europe?
Datum: 16 november 2006 i Stockholm Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. I den aktuella europeiska debatten återfinns en rad frågeställningar som är relevanta för Sverige och Sveriges förhållande till EU. Det gäller bland annat EU-...
Företagens sociala ansvar och den svenska modellen
Datum: 6 november 2006 i Stockholm CSR, Corporate Social Responsibility, ses inom EU i stor utsträckning som ett sätt att st ärka de europeiska företagens konkurrenskraft. Den CSR-politik som EU nu formulerar ger de enskilda företagen en central roll när det gäller socialt ansvar. I förhållande...
Skatterna och den fria rörligheten inom EU
Datum: 18 oktober 2006 i Stockholm Utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis gör att fler och fler svenska skatteregler kan ifrågasättas. Om den svenska lagstiftaren inte gör något, får andra organ, såsom Skatteverket och skattedomstolarna, en allt viktigare roll och ersätter i praktiken...
Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer
Datum: 10 oktober 2006 i Stockholm Unionsmedborgarnas fria rörlighet har blivit en reell och individuell rättighet som ger medlemsstaternas medborgare rätt att röra sig fritt inom EU. Det finns dock fortfarande motstånd mot denna utveckling, särskilt när det gäller unionsmedborgarnas möjlighet att...
The Austrian EU Presidency
Datum: 9 juni 2006 i Stockholm Ett antal centrala och omtvistade frågor har varit aktuella under Österrikes ordförandeskap. Innan detta halvår är slut kommer det Europeiska rådet att ha ett toppmöte i Bryssel i mitten av juni. Bland annat diskuterades EU:s framtidsfrågor såsom en utvärdering av...
Transatlantic Relations in Trade and Security
Datum: 30 maj 2006 i Stockholm Vid detta seminarium presenterades resultaten från ett Sieps-finansierat forskningsprojekt med titeln "The New Bipolarity: The EU and US Policy in World Trade and Security Relations". Projektet leds av professor Vinod K Aggerwal från University of California och...
Maintaining momentum: Research as the key to a future Europe?
Datum: 22 maj 2006 i Stockholm Hur kan forskning medverka till högre tillväxt och sysselsättning i Europa? Vilken roll kan EU spela? Kritiska röster i Europa hävdar att Lissabonstrategin har misslyckats. Innovationsklyftan mellan EU och USA har ökat under senare år, den ekonomiska tillväxten har...
Vad hände med den konstitutionella krisen i EU?
Datum: 10 maj 2006 i Stockholm Som en del i Regeringskansliets EU-dagar i samband med Europadagen den 9 maj, anordnade Sieps ett seminarium som behandlade konstitutionella frågor. Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna för snart ett år sedan har EU:s konstitutionella fördrag...
Den politiska dynamiken i EU:s utvidgning
Datum: 4 maj 2006 i Stockholm Vid seminariet presenterades rapporten The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in Candidate Countries' Domestic Policy Processes av Andreas Bågenholm, som behandlar hur vägen till medlemskap i EU påverkar inrikespolitiken i ansökarländerna. Rapporten ingår i...
Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern Europe
Datum: 24 april 2006 i Bryssel Irland och Sverige, tillsammans med Storbritannien, var de enda av EU:s dåvarande 15 medlemsländer som öppnade sina arbetsmarknader för de nya medlemsländerna vid utvidgningen år 2004. Vid seminariet presenterades rapporten Freedom of Movement for Workers from central...
Sverige, EU och juridiken
Datum: 27 mars 2006 vid europaforum i Hässleholm Vilken möjlighet - och vilken skyldighet - har svenska domstolar att begära förhandsbesked från EG-domstolen? Frågan behandlades under ett seminarium som arrangerades av Sieps och Lunds Domarakademi under Europaforum Hässleholm. Vid seminariet...
Grundlagen och EU
Datum: 22 mars 2006 i Stockholm Debatten om den svenska grundlagen och EU tog ett tvärt slut förra våren när EU:s konstitutionella fördrag lades på is. Ett antal frågor lämnades obesvarade. Återspeglar grundlagen vårt medlemskap i EU? Vem avgör innehållet i Sveriges grundlag - politikerna i...
EU som aktör på den globala arenan
Datum: 21 mars 2006 i Stockholm Vid seminariet presenterades två rapporter som behandlar EU som aktör på den internationella arenan: Leader or Foot-Dragger? Perceptions of the European Union in Multilateral International Negotiations av Ole Elgström, där det redogörs för hur EU uppfattas av andra...
Tillståndet i den europeiska ekonomin
Datum: 15 mars 2006 i Stockholm Vid detta seminarium som samarrangerades av Sieps och SNS presenterades den årliga rapporten från European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESIfo om tillståndet i den europeiska ekonomin. Årets rapport lyfter fram Europas tillväxtproblem med särskilt fokus på...
Den europeiska tillväxtdebatten
Datum: 13 december 2005 i Stockholm Tillväxten är en central fråga i EU, inte minst efter antagandet av Lissabon-strategin. Vid seminariet presenterades en rapport som ger en sammanfattning av EU:s tillväxtdebatt och en genomgång om vad nationalekonomisk forskning säger om tillväxtfrågor. Vid...
Sieps årskonferens 2005: The State of the European Union
Datum: 7 december 2005 i Stockholm Inbjudna talare från omvärlden diskuterade EU utifrån sina respektive perspektiv. Framtida utmaningar för EU samt EU:s roll i världen är frågor som stod i fokus för konferensen. Välkomstord: Mats Hellström, ordförande i Sieps styrelse Talare: Vladimir Zuev,...
What Remains of the Stability Pact and What Next?
Datum: 6 december 2005 i Stockholm Vid seminariet presenterades rapporten What Remains of the Stability Pact and What Next? av Lars Calmfors. Rapporten ingår i forskningsprojektet Finanspolitiken i EU och EMU. Medverkande: Lars Calmfors, Stockholms universitet Jean Pisani-Ferry, Bruegel André Sapir...
Interstitial Institutional Change: Contested Competences in Europe
Datum: 2 december 2005 i Stockholm Vid detta seminarium presenterades forskningsprojektet Interstitial Institutional Change - Contested Competencies in the European Union. Detta projekt har som övergripande syfte att undersöka och förklara förhållandet mellan EU:s "institutionella design" och de...
The 2005 UK Presidency: Beyond the British Question?
Datum: 2 december 2005 i Stockholm Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen. Vid seminariet presenterades The UK 2005...
The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective
Datum: 21 november 2005 i Lund Detta seminairum samarrangerades med Centre for European Studies och behandlade nationella domstolars framtida roll i EU. Vid seminariet presenterades The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective av Xavier Groussot. Rapporten ingår i...
Är kommissionen de små medlemsstaternas bästa vän?
Datum: 21 november 2005 i Stockholm Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år gör dock att vissa bedömare har börjat ifrågasätta detta traditionella...
Vad blev det kvar av stabilitetspakten?
Datum: 8 november 2005 i Stockholm Våren 2005 reformerades stabilitets- och tillväxtpakten. Vid seminariet presenterades What Remains of the Stability Pact and What Next? Lars Calmfors,  som beskriver den hittillsvarande tillämpningen av paktens regler, vad reformen kommer att få för framtida...
Handelseffekter av den europeiska integrationen
Datum: 21 oktober 2005 Hur påverkas omvärlden av den europeiska integrationen; finns det en handelsomfördelning som missgynnar länderna utanför EU? Vid seminariet presenterades European Integration and Trade Diversion: Yeats revisited av Ari Kokko, Thomas Mathä och Patrik Gustavsson Tingvall,  som...
EU och svenska monopol - teori, verklighet och framtid
Datum: 5 oktober 2005 Många olika tolkningar har framförts i debatten om de svenska monopolens framtid i EU. Finns det någon djupare förklaring till att så skilda synsätt görs gällande och hur resonerar egentligen EG-domstolen? Vid seminariet presenterades  EU och svenska monopol - teori,...
EU:s framtida sammanhållningspolitik i de nya medlemsstaterna
Datum: 28 september 2005 i Stockholm Hur väl passar EU:s strukturpolitik de behov som kan identifieras i de nya medlemsstaterna? Vid seminariet presenterades en rapport som är resultatet av ett samarbete mellan Sieps och sex europeiska forskningsinstitut. I rapporten From Policy Takers to Policy...
From Policy Takers to Policy Makers
Datum: 26 september 2005 i Bryssel Hur väl passar EU:s strukturpolitik de behov som kan identifieras i de nya medlemsstaterna? Vid seminariet presenterades en rapport som är resultatet av ett samarbete mellan Sieps och sex europeiska forskningsinstitut. Vid seminariet, som hölls i CEPS lokaler i...
En modern europeisk union - vad ska den ägna sig åt?
Datum: 1 september 2005 i Stockholm Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna samt Europeiska rådets beslut att utlysa en "period av eftertanke" i EU inbjöd Sieps till seminarium och diskussion kring frågan hur EU-samarbetet skulle kunna utvecklas. Kan EU på ett bättre sätt medverka...
The Enigma of European Added Value: Setting Priorities for the European Union
Datum: 23 juni 2005 i Bryssel Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna samt Europeiska rådets beslut att utlysa en "period av eftertanke" i EU inbjöd Sieps till seminarium och diskussion kring frågan hur EU-samarbetet skulle kunna utvecklas. Kan EU på ett bättre sätt medverka till att...
Folkomröstning eller riksdagsbeslut - ratificeringen av EU:s nya fördrag
Datum: 14 juni 2005 i Stockholm Vid ett seminarium om ratificeringsprocessen av det konstitutionella fördraget presenteras en ny rapport från Sieps författad av Ann-Cathrine Jungar och Christer Karlsson. I rapporten Folkomröstning eller parlamentsratificering - hur besluta om förslaget till...
Kampen om EU:s budget
Datum: 2 juni 2005 i Stockholm I samband med upptakten till Europeiska rådets möte den 15-16 juni arrangerade Sieps ett seminarium på temat EU:s budget. Bland annat presenterades resultat från forskning där olika röstningsregler utvärderas empiriskt i syfte att prediktera budgetallokeringar. Vid...
Efter folkomröstningen i Frankrike: Vad händer nu?
Datum: 30 maj 2005 i Stockholm Söndagen den 29 maj röstade det franska folket om EU:s nya konstitutionella fördrag. Vilka konsekvenser kommer resultatet att få - för Frankrike, för EU och för den fortsatta ratificeringsprocessen av EU:s konstitution? Detta diskuterades vid ett seminarium som...
Gamla och nya lagstiftare: om EU och straffrätt
Datum: 11 maj 2005 i Stockholm Seminarium i Stockholm i samarrangemang med Regeringskansliet med anledning av Europadagen. Vid seminariet presenterades rapporten Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt av Gunnar Persson. Rapporten ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?...
EU:s konstitution och den svenska grundlagen: behöver vi ändra regeringsformen?
Datum: 9 maj 2005 i Stockholm Vid detta seminarium diskuterades om Sverige skulle kunna ratificera det konstitutionella fördraget utan att ändra grundlagen. Medverkande: Jörgen Hettne, forskare vid Sieps och tidigare rättsekreterare vid EU:s förstainstansrätt Henrik Jermsten, chef för...
Hur informera och kommunicera EU till allmänheten
Datum: 28 april 2005 i Stockholm En ny gemensam nätverksträff för myndigheter som har till uppgift att informera allmänheten om EU. Nätverksträffen var en uppföljning av mötet i riksdagen den 21 oktober 2004. Nätverksträffen ägde rum på Europeiska kommissionens representation i Sverige på...
The 2005 Luxembourg Presidency: Priorities and Strategy
Datum: 26 april 2005 i Stockholm Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen. Vid seminariet presenterades The 2005...
EU:s konstitutionella fördrag och det straffrättsliga samarbetet
Datum: 25 april 2005 Europaforum i Hässleholm Sieps anordnade ett seminarium vid Europaforum i Hässleholm. Vid seminariet presenterades rapporten Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt av Gunnar Persson. Seminariet var ett samarrangemang med Hässleholms kommun med flera organisationer....
Deltagandedemokrati och det civila samhället: EU-dimensionen
Datum: 20 april 2005 i Stockholm Seminariet var ett samarrangemang mellan Europeiska kommissionens representation i Sverige och Sieps. Medverkande: Hans Alldén, Chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige Ann-Cathrine Jungar, Fil. dr och lektor i statsvetenskap, Södertörns...
Europas ekonomi under luppen
Datum: 17 mars 2005 i Stockholm Varje år sedan 2002 publicerar en internationell grupp av forskare en rapport som granskar olika aspekter av Europas ekonomi. Seminariet var ett samarbete mellan Sieps, CESIfo i München och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Lars Calmfors, professor i...
Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
Datum: 25 februari 2005 i Stockholm Detta seminarium var ett samarrangemang med SNS och EU2004-kommittén. Vid seminariet presenterades publikationen av "Fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa". Medverkande: Hans Hegeland, Riksdagen Carl Fredrik Bergström, Sieps Sören Lekberg, EU2004...
EU:s nya konstitution: vilka konsekvenser får de nya besluts
Datum: 28 januari 2005 Medverkande: Jan-Erik Lane, Genèves universitet Axel Moberg, Utrikesdepartementet Mikael Priks, Ludwig-Maximilian universitetet i München Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm  Program (84.53 kB) Datum: 28 januari 2005 Medverkande: Jan-Erik Lane, Genèves universitet Axel...
The Political Implications of Turkish Accession to the EU
Datum: 11 januari 2005 i Bryssel Vid seminariet diskuterades frågor som väcks i samband med Turkiets förhandlingar med EU om medlemskap. Vid seminariet presenterades rapporten The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU: a European Success Story or the EU's Most Contested Enlargement?  av...
Which Priorities for the New Commission in the WTO?
Datum: 16 december 2004 i Stockholm I samband med att Mogens Peter Carl, generaldirektör för DG Handel i Europeiska kommissionen, gästade Sverige, arrangerade Sieps ett seminarium med temat den nya kommissionens prioriteringar i den pågående Doharundan. Seminariet var ett samarrangemang mellan...
Tio år i EU - Vad har hänt i Sverige, Finland och Österrike?
Datum: 9 december 2004 i Stockholm Medverkande: Franz Vranitzky, tidigare förbundskansler i Österrike Pertti Salolanien, tidigare vice statsminister i Finland Ingvar Carlsson, tidigare statsminsinter i Sverige Fritz Breuss, ordförande för Europainstitut i Wien Teija Tillikainen, direktör för...
En konstitution för Europa? Reflektioner
Datum: 1 december 2004 i Stockholm Vid seminariet presenterades rapporten En konstitution för Europa? Reflektioner av Thomas Bull, Torbjörn Larsson, Ulrika Mörth, Joakim Nergelius och Ola Zetterquist. Rapporten ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa? Medverkande: Joakim Nergelius,...
The Netherlands 2004 EU Council Presidency
Datum: 3 november 2004 i Stockholm Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen. Vid seminariet presenterades The Netherlands...
Konferens om företagslokalisering i Europa
Datum: 25 oktober 2004 i Stockholm Den europeiska integrationen har medfört ändrade förutsättningar för företagens lokalisering i många branscher. På en mer integrerad marknad kan företag välja att koncentrera produktionen till de mest attraktiva platserna, exempelvis regioner med särskilt...
The Adventure of the European Constitution: Will and Chaos
Datum: 20 oktober 2004 i Stockholm Detta seminarium var ett samarrangemang med Franska ambassaden, EU2004-kommittén och Svensk-franska parlamentarikernätverket.   Medverkande: Olivier Duhamel, professor Tomas Dahlman, Sieps  Program (90.07 kB) Datum: 20 oktober 2004 i Stockholm Detta seminarium...
Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU
Datum: 23 september 2004 i Stockholm Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemsstater. Denna bedrift i integrationsprocessen ackompanjerades dock av en stor oro för störningar på svensk arbetsmarknad på grund av en stor invandring från de Central- och Östeuropeiska staterna. Vid detta seminarium...
Ny grundlag för EU eller ej?
Datum: 22 juni 2004 i Stockholm Detta seminarium var ett samarrangemang med EU2004-kommittén. Seminariet ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa? Medverkande: Lars Danielsson, statssekreterare, Statsrådsberedningen Lena Hjelm-Wallén, regeringens representant i framtidskonventet...
Tjänstedirektivet: ett europeiskt perspektiv
Datum: 10 juni 2004 i Stockholm   Medverkande: David Kernohan, chef för Handelspolitiska enheten, Centre for European Policy StudiesLena Maier, chefsjurist, SACO Håkan Jonsson, chef för Enheten för inre marknaden, Kommerskollegium  Program (13.16 kB) Datum: 10 juni 2004 i Stockholm   Medverkande...
EU:s framtid: strukturella, rättsliga och ekonomiska aspekter på utvidgningen
Datum: 5 maj 2004 i Stockholm Seminariet anordnades i samarbete med Regeringskansliet med anledning av Europadagen.   Medverkande: Ulf Bernitz, professor, Stockholms universitet Lars Calmfors, professor, Stockholms universitet Lars Danielsson, statssekreterare, Statsrådsberedningen Daniel Tarschys...
Economic Growth in the European Union
Datum: 29 april 2004 i Stockholm Vid seminariet presenterades och diskuterades resultaten från tre av de mer uppmärksammade studierna inom EU-inriktad nationalekonomisk forskning de senaste åren. Seminariet ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik och resultat från följande...
Intressekonflikter i världshandeln: global handel, regionalism eller protektionism?
Datum: 29 mars 2004 i Stockholm I vilken riktning rör sig världens länder när det gäller handeln: ser vi en fortsatt multilateralt betonad agenda eller kommer regionalismen att fortsätta att accelerera? Ser vi till och med tecken på en ökande protektionism av olika slag i världshandeln? Dessa...
The Irish Presidency: A Preliminary Analysis of Precedent, Goals and Achievment
Datum: 16 mars 2004 i Stockholm   Medverkande: Ben Tonra, professor, University College, Dublin Axel Wernhoff, Statsrådsberedningen  Program (14.93 kB) Datum: 16 mars 2004 i Stockholm   Medverkande: Ben Tonra, professor, University College, Dublin Axel Wernhoff, Statsrådsberedningen  Program (14.93...
Presentation av den årliga rapporten från EEAG
Datum: 16 februari 2004 i Stockholm Varje år sedan 2003 publicerar en internationell grupp av forskare en rapport som granskar olika aspekter av Europas ekonomi, "Report on the European Economy". Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, är svensk...
European Union Interregional Economic Strategies: The Cases of North America and the Mediterranean
Datum: 15 januari 2004 i Stockholm   Medverkande: Beverly Crawford, professor, University of California, Berkely Edward A Fogarty, forskare, dr. University of California, Berkely  Program (186.46 kB) Datum: 15 januari 2004 i Stockholm   Medverkande: Beverly Crawford, professor, University of...
Konventet bakom kulisserna: om arbetsmetoden och förhandlingsspelet i Europeiska konventet
Datum: 9 december 2003 i Stockholm Vid seminariet diskuterades Konventet bakom kulisserna. Vid seminariet presenterades utredningen Konventet bakom kulisserna: om arbetsmetoden och förhandlingsspelet i Europeiska konventet av Håkan Jonsson och Hans Hegeland. Rapporten ingår i forskningsprojektet...
Industry Location in an Enlarged Europe
Datum: 27 november 2003 i Stockholm Vilka förändringar man kan förvänta sig på Västeuropas näringslivsstruktur, framför allt den svenska, när länderna i Öst- och Centraleuropa blir alltmer integrerade med väst? Vid seminariet presenterades rapporten Industrial Structure and Industry Location in an...
Det italienska ordförandeskapet
Datum: 24 november 2003 i Stockholm Utformningen av italiensk utrikespolitik har sedan länge dominerats av en avvägning mellan tre faktorer: de transatlantiska förbindelserna, relationerna med Medelhavsländerna samt Italiens plats i Europa. Vid seminariet presenterades Italiensk utenrikspolitikk...
Forging an Effective EU Foreign Policy
Datum: 17 november 2003 i London Detta seminarium samordnades med Centre for European Reform, Sieps och Svenska ambassaden i London. Seminariet behandlade på ett övergripande plan frågor om hur EU kan bli en mer enhetlig aktör internationellt och vilka förändringar som behövs för att bättre...
Lagstiftningen i framtidens EU
Datum: 11-13 november 2003 i Stockholm Sieps anordnade ett seminarium om lagstiftningsprocessen i framtidens EU vid 2003 års Juriststämma.   Medverkande: Carl Fredrik Bergström, Sieps  Bilder från VJS-stämman (218.25 kB) Datum: 11-13 november 2003 i Stockholm Sieps anordnade ett seminarium om...
Sverige i framtidens EU
Datum: 7 november 2003 i Lund Förhandlingarna om EU:s framtid har startat. Hur vill du att Eu ska se ut i framtiden?  Program (255.67 kB) Datum: 7 november 2003 i Lund Förhandlingarna om EU:s framtid har startat. Hur vill du att Eu ska se ut i framtiden?  Program (255.67 kB)
EU:s framtida finanser
Datum: 8 oktober 2003 i Stockholm Det europeiska integrationsprojekt som började med kol- och stålunionen har passerat 50-årsstrecket. Politiskt och institutionellt håller EU:s organisation på att mogna, vilket bland annat förslaget till nytt konstitutionellt fördrag visar. Vid seminariet...
EU:s framtida domstolssystem
Datum: 17 september 2003 i Stockholm Vid seminariet presenterades två rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004: Domstolarna i Europeiska unionens konstitutionav Jörgen Hettne och Ulf Öberg Decentralized Agencies and the IGC: A Question of Accountabilityav Carl Fredrik...
Strukturpolitiken
Datum: 16 september 2003 i Bryssel Målet med EU:s strukturpolitik är att uppnå utjämning mellan olika regioner och därigenom främja sammanhållningen inom unionen. Men skillnaderna mellan regioner har ofta överskattats i statistiken - olika mått ger olika resultat och satsningarna har begränsad...
Transatlantic Relations the European Union and the United States: Partners or Competitors?
Datum: 26 augusti 2003 i Stockholm Seminairet behandlade transatlantiska relationer mellan EU och USA och de skillnader mellan EU och USA som blottades i samband med krisen om Irakkriget. Vid seminariet presenterades rapporten Contrasting Transatlantic Interpretations: The EU and the US Towards a...
Vissa konstitutionella frågor i framtidens EU
Datum: 12 juni 2003 i Stockholm Vid seminariet presenterades två rapporter inom ramen för projektet Strategi 2004: Nationella parlament och beslutsfattande på europeisk nivå av Fredrik Langdal Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter i framtidens EU av Michael Hellner Medverkande: Anders...
Säkerhet och försvar i framtidens EU
Datum: 10 juni 2003 i Stockholm Unionen har växt fram som ett säkerhetspolitiskt projekt för att säkra fredliga relationer mellan Europas stater. Alltsedan bildandet av gemenskapen har det dock funnits medlemsstater som strävat efter att gå vidare mot ett kollektivt försvar gentemot yttre fiender...
Striking the Institutional Balance?
Datum: 2 juni 2003 i Stockholm Seminariet anordnades i samarbete med EPIN med finansiering från kommissionen. Vid seminariet presenterades av tre rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004: Reforming the Council: A Work in Progress av Helen Wallace och Fiona Hayes-Renshaw...
Mer gemensamt beslutsfattande i framtidens EU?
Datum: 8 maj 2003 i Stockholm   Vid seminariet presenterades två rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004: Skatterna - konkurrens eller harmonisering? av Mats Persson Flyktingpolitiken i framtidens EU av Hans E. Andersson Medverkande: Hans E. Andersson, Göteborgs...
Framtidskonventet och befogenhetsfördelningen
Datum: 10 april 2003 i Stockholm   Vid seminariet presenterades tre rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004: Subsidiaritetsprincipen: juridisk granskning eller politisk kontroll?  av Jörgen Hettne Förberedelser av regeringskonferenser: framtidskonventet i sitt sammanhang...
The Open Method of Coordination
Datum: 28 mars 2003 i Stockholm Serminairet behandlade hur den öppna samordningsmetoden (ÖSM) kom att bli en central del i diskussionen inför 2003 års regeringskonferens om Europeiska unionen samt i vilken utsträckning ÖSM kan utgöra en ny styrelseform. Vid seminariet presenterades rapporten The...
The Making of a European Constitution
Datum: 20 mars 2003 i Stockholm Vid seminariet diskuterades det då pågående arbetet i Konventet om Europas framtid.  Genom detta tillfälle inleddes forskningsprojektet Strategi 2004. Medverkande: Giuliano Amato, Euroepeiska konvetet Lena Hjelm-Wallén, Euroepeiska konvetet Erik Berglöf,...
Ett medborgarnas eller politikernas Europa? - Ett samtal om hur den framtida Europeiska unionen bör
Datum: 4 mars 2003 i Stockholm Medverkande: Jacob Söderman, Europeiska ombudsmannen Tommy Möller, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet Göran Magnusson (s), vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott Göran Lennmarker (m), riksdagens representant i EU:s framtidskonvent Kenneth...