Tre nya kurser

Sieps kan nu erbjuda tre nya kurser och två omarbetade kurser.

 

Nya kurser:

Writing and Interpreting Legal Texts in English
Kursen är skräddarsydd för att öka deltagarnas kunskaper i juridisk engelska och att ge dem förståelse för vilken betydelse rätt vokabulär i EU-förhandlingen kan ha för resultatet. Kursen består av både teori och praktik. Under den praktiska övningen får deltagarna arbeta aktivt med att uppnå förhandlingsresultat. Läs mer om utbildningen här.

Öppenheten i EU:s lagstiftningsprocess
Med utgångspunkt i EU:s dokumentarkiv får deltagarna följa EU:s lagstiftningsförfarande från det att kommissionen får en idé tills lagstiftning antas. Under kursens första del beskrivs vilka regler som gäller för allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar under lagstiftningsprocessen. Under den andra delen får deltagarna lära sig att söka på EU-institutionernas hemsidor under ledning av en sakkunnig bibliotekarie. Läs mer om utbildningen här.

EU:s budget
Kursen ger deltagarna en inblick i var EU får sina pengar ifrån, hur budgeten beslutas, vilka politikområden som omfattas och hur medlen disponeras. Viss tonvikt läggs på EU:s strukturfonder. Därutöver beskrivs hur EU:s budget har växt fram och vilka diskussioner som har förts genom EU:s historia kring bland annat budgetens motivering och framtida utveckling. Läs mer om utbildningen här.

 

Omarbetade kurser:

EU och Sverige
Under denna kurs benas huvuddragen i EU:s beslutsprocesser ut och länkas ihop med den svenska beslutsordningen. Utöver detta ges en överblick av några teorier och perspektiv som används för att förklara integrationsprocessen. Vidare diskuteras grundligt EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på olika svenska förhållanden.
Läs mer om utbildningen här.

Att delegera och kontrollera – kommittologin efter Lissabon
Genom Lissabonfördraget ändrades förutsättningarna och reglerna för hur antagandet och kontrollen av delegerad lagstiftning i unionen ser ut. En så kallad normhierarki infördes samt en uppdelning i två olika typer av delegerad lagstiftning vilka kontrolleras på olika sätt och där den tidigare kommittologin enbart utgör en del. Kursens syfte är att redogöra för det nya systemet och hur det fungerar i praktiken.
Läs mer om utbildningen här.