back
EU:s regler om statligt stöd

Många offentliganställda arbetar med att ge ekonomiskt stöd, exempelvis i form av olika bidrag och skattelättnader. EU:s regler om statligt stöd har vuxit fram under lång tid vilket gör att de kan uppfattas som snåriga. Kursen vänder sig till alla offentliganställda som arbetar med ekonomiskt bidrag och som behöver förstå principerna bakom EU:s statsstödsregler.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– hur EU:s regler om statligt stöd är utformade och tillämpas i
praktiken;
– vilka offentliga åtgärder som kan anses utgöra statligt stöd enligt
EU-rätten;
– vilka stödåtgärder som är anmälningspliktiga enligt EU-rätten;
– hur förfarandet för anmälan av statliga stödåtgärder går till;
– vilket utrymme som finns för att ge stöd i enlighet med gällande
gruppundantag och andra undantag;
– vad som händer och krävs om det upptäcks att olagligt stöd har
betalats ut;
– vad som avses med tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
(allmännyttiga samhällstjänster);
– vilka särskilda möjligheter som finns för att säkerställa
tillhandahållandet av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Program: [se pdf.fil nedan]. På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.

Kurslängd: Heldag. Kursen ges även som halvdagsutbildning.
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och universitetslektor vid Lunds universitet. Jörgen har tidigare varit forskare i juridik och Tf direktör vid Sieps, tjänstgjort vid UD, arbetat som rättssekreterare vid EU:s tribunal och ansvarat för flera statliga utredningar som har rört EU-rättens genomförande i Sverige.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.