back
Inremarknadsrätt - varor

Att förstå hur EU:s inre marknad fungerar är en förutsättning för att göra korrekta bedömningar om vad som utgör hinder mot den fria rörligheten och vilka avvägningar som måste göras om man misstänker att hinder finns. Alla som arbetar med varor, tjänster, personer och kapital berörs av de principer som styr området. Kursen riktar sig främst till den som arbetar med varor, men den är även till nytta för den som vill förstå principerna bakom EU:s inremarknadsrätt.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– EU-fördragens regler om fri rörlighet för varor och EU-domstolens rättspraxis;
– centrala principer som har utvecklats av EU-domstolen, t.ex. likabehandling, ömsesidigt erkännande och proportionalitet;
– förhållandet mellan förbudet mot handelsrestriktioner och harmonisering (tillnärmning) av nationell lagstiftning;– standardiseringens roll och betydelse på EU:s inre marknad;
– vilka anmälningsskyldigheter som aktualiseras när föreskrifter föreslås som påverkar den fria rörligheten för varor;
– vilka konsekvenser som kan uppstå om nationella föreskrifter är oförenliga med EU-rätten eller då anmälningsskyldigheten inte har iakttagits.  

Program: [se pdf.fil nedan]. På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.

Kurslängd: Heldag.
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Jörgen Hettne, docent i EU-rätt och universitetslektor vid Lunds universitet. Jörgen har tidigare varit forskare i juridik och Tf direktör vid Sieps, tjänstgjort vid UD, arbetat som rättssekreterare vid EU:s tribunal och ansvarat för flera statliga utredningar som har rört EU-rättens genomförande i Sverige.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.