Yttrande över en generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Sieps har ombetts yttra sig över ärendet och har gjort bedömningen att vi i detta fall bidrar bäst genom att kommentera utredningens ställningstagande vad gäller de EU-rättsliga spörsmålen.