En reformerad grundlag SOU 2008:125

Sieps välkomnar Grundlagsutredningen förslag att det bör framgå av RF 1 kap att Sverige deltar i internationellt samarbete och att EU-medlemskapet är det samarbete som har störst betydelse. Detta skulle framförallt innebära att den vetgirige eller kritiske medborgare som grundlagen måste vara skriven för blir upplyst om att grundlagen inte kan besvara alla frågor och att det finns anledning att söka vissa svar i EU:s grundläggande fördrag.

Sieps konstaterar också att den skrivning som Grundlagsutredningen satsat på innebär att ”EU” som en fråga för svensk grundlag byter karaktär: från en blygsam och för de flesta osynlig reglering av beslutsbefogenheter i internationella relationer till en tydlig markering som uppmuntrar funderingar om medlemskapets konstitutionella implikationer.