Yttrande – Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Sieps har beaktat de delar av departementspromemorian som rör förslagets förenlighet med EU-rätten. Sieps delar utredningens bedömning att ett entreprenörsansvar enligt utredningens förslag är förenligt med EU-rätten.