Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet, SOU 2015:6

Sieps har om­betts yttra sig över rubricerat ärende. Sieps har tagit del av ut­redningens slut­satser som rör för­slagen till det nationella genom­förandet av tobaks­produkt­direktivet och som ska genom­föras senast den 20 maj 2016.