EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

I betänkandet diskuteras om det är nödvändigt att förändra den nuvarande svenska bostadspolitiska modellen mot bakgrund av de krav som följer av EGrätten, i synnerhet bestämmelserna om statligt stöd. Sieps finner endast anledning att kommentera den EG-rättsliga analysen i betänkandet. Övriga delar berörs inte.