EU och kommunernas bostadspolitik SOU 2015:58

Sieps anser att de förslag som läggs fram i promemorian är förenliga med det EU-rättsliga regelverket.